Back

අධික අවුරුද්ද - කාලය. පුරා වසරකට ක සාමාන්ය සමග, වසර වඩා වැඩිපුර එක් දිනක් තුළ, හෝ දවසේ, හෝ අඩංගු වසරේ දී වරකට. අපේ දින දර්ශනය සඳහා පුරා වසර අනේ ආකාරය පුරා වස ..                                               

ක්‍රිස්තු වර්ෂ ක්‍රමයේ සාමාන්‍ය අවුරුද්ද

සාමාන්ය වසරේ දින දර්ශනය වසරේ දී සාමාන්ය ක්රමය වන අතර වෙයි. ග්රෙගෝරියන් දිනය දැක්ම, සාමාන්ය එක් වර්ෂය සඳහා වන අතර, නිරන්තර සඳහා පරිදි, දින 365 සමග සහ ඒ නිසා එය අධික සඳහා තවත් වසරක් නොවේ. වඩා සාකල්ය, ලෙස පවසමින් කිරීමට, අමාත්යවරයාගේ වසර නොවේ සඳහා එය හැඳින්විය හැක. දින 365 සමග සාමාන්ය වසර සඳහා අයිතිය සතියේ 52 හා දිනකට, සහ ඒ නිසා ඉදිරි අලුත් අවුරුදු දිනය මෙම සතියේ, එක් එක් දින හා පසු උදා වෙයි. වෙනස් ක්රමයක් මේ වන බවත්, ඒ නම්, සාමාන්ය මත වසර, ආරම්භක හා අවසාන සතියේ, එම දිනයේ. 2001 දී ඇරඹුනේ, සඳුදා. 2002 දී ඇරඹුනේ, අඟහරුවාදා, මත. ග්රෙගෝරියන් දින දර්ශනය, හා සෑම වසර 400 ක්, 303, වසර සාමාන්ය වයස අවු ...

                                               

දෙසැම්බර් 1

සැකිල්ල:ලේකම්-ජනරාල්/rudeness: දෙසැම්බර් 1, ග්රෙගෝරියන් දින දර්ශනය අනුව, මෙම වසරේ 335 දිනය වන අතර, වසරකට වැඩි නම්, 336 දිනය. පාඨමාලාව වසර අවසන් කිරීම සඳහා තවත් දින 30 ඕන තරම් ඉන්නවා.

                                     

අධික අවුරුද්ද

පුරා වසරකට ක සාමාන්ය සමග, වසර වඩා වැඩිපුර එක් දිනක් තුළ, හෝ දවසේ, හෝ අඩංගු වසරේ දී වරකට.

අපේ දින දර්ශනය සඳහා පුරා වසර අනේ ආකාරය පුරා වසර වන දින 366 සමග සහ මෙම වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ දී, 29 වැනි දා මෙම වසරේ. එක්තරා වසර පුරා, ද සොයා ගැනීමට ඇති පහසුම මාර්ගය දක්වා ඇති ඉලක්කම් දෙකේ 4 ජනතාව එම බෙදා. ඒ නිසා Batumi ඉතිරි කොටස නම් එය පුරා වසර සඳහා. උදාහරණයක් ලෙස, 2012 දී, වසර පුරා වසර සඳහා.

වසර ගණනාවක් පුරා එකක් ලෙස ඉහත, පහත සඳහන් වන බව ප්රකට සියයක් සියයක් නිවැරදි නොවේ. හරියටම කියන්න නිවැරදි බව සෑම වසරකම, 400 ගුණයක් වසර පුරා, වම් අත මත තබා. නමුත් පියවර අනුව.වටය. 1900 වසර පුරා වසර, වැඩි දියුණු නැත.වටය. 2300 වසර, ද වසර පුරා කළ නොහැකි වනු ඇත.

දැනට අපි භාවිතා කරන සම්මත දින දර්ශනය ග්රෙගෝරියන් දින දර්ශනය පළමු භාවිතය ජූලියන් දින දර්ශනය ප්රදර්ශනය. එය ජූලි මාසයේ දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ දින 365.25 විය. 0.25 ඉතිරි, ද නිවැරදි කිරීම සඳහා, හා සෑම වසර හතරකට, හා නොමැති, තනි දින 0.25×4=1 එක් එක් වසරකට වැඩි නම්, ඔබ ඒ දවසේ පවසයි පෙබරවාරි මාසයේ දී, එකතු කිරීමට, ඇත, භාවිතා කිරීමේ අයිතිය ලාංඡනය.

මේ ක්රමය යටතේ, වසන්තය, Vishwa වෙනස්කම් සිදුවන බව පෙනී යන්නේ. එම අවස්ථාවේ දී, දින දර්ශනය පූර්ණ අධිකාරිය විය, මහා අදියර වසන්තයේ දී, මෙම Vishwa වෙනස් වී ඇත කිරීමට, නිවැරදි කාලයේ දී කරන ලදී නිරාවරණය විසින් ඉල්ලීමක් කරන ලදී. වසන්තයේ දී Vishwa ආරම්භයේදී පායන හිරුව, පොළොව, හිරු වටා කක්ෂය ගමන හිරු පෘථිවි සමකයට දී වන අතර, ඉහළ තත්ත්වය මත දර්ශනය. එය මත මාර්තු 20 හෝ 21 දිනට අයදුම් වේ. එවැනි සිද්ධියක් දෙකක් තියෙනවා. අනෙක් අවස්ථාව සැප්තැම්බර් 22 හෝ 23, ඉල්ලුම් කරන දිනය.

ඉතාලියේ වෛද්යවරයකු මෙන්ම ගණිතඥයෙකු වූ ද පාඩු ලෝකයේ මගින් පෘථිවි කක්ෂයේ එක් පරිපූර්ණ වීමට ගත වන කාලය දින 365.25 නමුත් දින 365, පැය 5 ක්, 49 විනාඩි 12 තත්පර බවට පෙන්වන්න දුන්න වසන්ත විෂුවය වෙනස බව නිවැරදි කිරීමට පියවර Oganian. නමුත් ආසන්න පෘථිවි කක්ෂයේ දී ගමන් කාලය විනාඩි 11, අඩු වී ඇති බව තහවුරු විය.

එහි වසර 6 කට පෙර පසු, ජර්මානු තාරකා විද්යාඥ circutor Cleves, වෙනස අවම වන අතර, ඒ නිසා සංශෝධිත දින දර්ශනය නිර්මාණය කර ඉදිරිපත් කරන ලදී. එවිට දී, XIII, වැනි ග්රෙගරි මහා අදියර මගින්, එය ඉතා, ඉතා සංවේදී ලෙස, එය පරීක්ෂා කරවන 1582, February 24, මත අත්සන් කිරීමට මෙම අදියරේ දී ඔවුන්ගේ අණ වූ පාප් ගොනා විසින් දින දර්ශනය සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත. අද, ලොව පුරා, අපි ක්රියාවක්.වටය. එම දිනය ලෙස භාවිතා කළ බව, එම දින දර්ශනය වේ. එය, ඔහු ගේ නමින් ග්රෙගෝරියන් දින දර්ශනය තුළ කියමින් නමින් එය.

ග්රෙගෝරියන් දින දර්ශනය සෑම වසරකම 400 වතාවක් වසරකට වැඩි සහ අත හැර දැමීම-පිටතට ගණනය කිරීම පහත පරිදි වේ:

මීට පෙර පැවති දින දර්ශනය වසරේ දින: 365.25 කිරීමට සංශෝධනය ලිත් වර්ෂය දිනය: 365.2475 වෙනස් දිනය: 0.0025 අනුව එය වසර 100, හා වෙනසක් දවසේ දී 0.0025×100 = දිනය 0.25 වසරේ, සහ 400 වෙනස = දින 1 ඒ අනුව, 400-වසරේ දී අවසන් දින දර්ශනය හුදෙක් එක් දින අභාවප්රාප්ත විය හැකිය වසරේ දී වන දිනය 0.0025, වෙනස නිවැරදි කර ගත හැකි වන අතර.

සටහන: නීතිඥ වියදමින්. ඒ නිසා. ලෙස (kswije sltnet.lk

Read more:

                                     
 • ද න ස නස ර ද ද නයක න ඇරඹ න ඕන ම අධ ක අව ර ද දක ඩ ම න කල අක ර BA සඳහ ද න දස න ව ය ස යවස - අවසන - අධ ක අව ර ද ද එනම ඉත ර යක න ම ත ව 400න බ ද ය
 • ද නයක න ඇරඹ න ඕන ම අධ ක අව ර ද දක ඩ ම න කල අක ර AG සඳහ ද න දස න ව ය 13වන ස ක ර ද ද නයන ත වරක ස ද වන එකම අධ ක අව ර ද ද ම ය ව ය බ රහස පත න ද
 • 2004, 2032 හ 2060 ව න ජනව ර 1 ද න බ රහස පත න ද ද නයක න ඇරඹ න ඕන ම අධ ක අව ර ද දක ඩ ම න කල අක ර DC සඳහ ද න දස න ව ය ම ව න වසරක සඳහ අන ර ප
 • 2026 හ ජ ල ය න අව ර ද ද 1915 පහළ වග බලන න 13වන ස ක ර ද ද නයන ත වරක ඇත වන එකම ස ම න ය අව ර ද ද ම ය ව ය ඉර ද ද නයක න ඇරඹ න අධ ක අව ර ද ව තද ම ම
 • 1968, 1996, 2024, සහ 2052 ව න ජනව ර 1 ද න සඳ ද ද නයක න ඇරඹ න ඕන ම අධ ක අව ර ද දක ඩ ම න කල අක ර GF සඳහ ද න දස න ව ය අ ල ප ඉයර බ ග න
 • 1980, 2008, 2036 හ 2064 ව න ජනව ර 1 ද න අඟහර ව ද ද නයක න ඇරඹ න ඕන ම අධ ක අව ර ද දක ඩ ම න කල අක ර FE සඳහ ද න දස න ව ය අ ල ප ඉයර බ ග න
 • හ ජ ල ය න අව ර ද ද 1903 පහළ වග බලන න ස ම න ය අව ර ද දක යන ද න 365 සහ ත වසරක වන අතර - ව නත ආක රයකට පවසත ත ද න 366 ක සහ ත අධ ක අව ර ද දක න ව
 • 400 ක න වසර 300 ක ස ම න ය අව ර ද ව ත චන ද ර ස ර ය ද න දස නක සහ චන ද ර ද න දස නක, ස ම න ය අව ර ද දක සමන ව ත වන න ද න 354 ක න අධ ක අව ර ද ද
 • අධ ක අව ර ද ක රමය සහ ත ද නදස න ක රමයක අධ ක අව ර ද දක න වන අව ර ද ස ම න ය අව ර ද යන න න අදහස ක ර ක ර ස ත වර ෂ ක රමය ස ම න ය අව ර ද ද බ ද ධ
                                     
 • ස ප ත ම බර 24, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 267 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 268 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 98 ඉත ර ව ත බ
 • ස ප ත ම බර 28, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 271 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 272 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 94 ඉත ර ව ත බ
 • 3, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 154 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 155 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 211 ඉත ර ව ත බ 1914 - මහ ච ර ය
 • 23, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 266 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 267 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 99 ඉත ර ව ත බ 1979 - ල ක ව ආගම ක
 • ස ප ත ම බර 26, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 269 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 270 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 96 ඉත ර ව ත බ
 • ස ප ත ම බර 27, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 270 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 271 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 95 ඉත ර ව ත බ
 • 25, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 268 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 269 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 97 ඉත ර ව ත බ 1959 - එස ඩබ ආර
 • ස ප ත ම බර 29, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 272 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 273 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 93 ඉත ර ව ත බ
 • 22, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 173 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 174 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 192 ඉත ර ව ත බ 217 BC ර ෆ ය හ
 • ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 35 වන ද නය ව අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 330 ඉත ර ව ත බ අධ ක අව ර ද දක නම 331 1948 - ශ ර ල ක ව න දහස ල බ ම
 • ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 49 වන ද නය ව අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 316 ඉත ර ව ත බ අධ ක අව ර ද දක නම 317 1745 ඇල ස ස න ඩ ර ව ල ට
 • ම ර ත 8, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 67 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 68 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 298 ඉත ර ව ත බ 1640 ආකර ස ල ට
 • 25, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 206 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 207 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 159 ඉත ර ව ත බ 1984 ස ල ය ට
                                     
 • 3, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 184 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 185 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 181 ඉත ර ව ත බ 324 Battle of
 • 1960, 1988, 2016 හ 2044 ව න ජනව ර 1 ද න ස ක ර ද ද නයක න ඇරඹ න ඕන ම අධ ක අව ර ද දක ඩ ම න කල අක ර CB සඳහ ද න දස න ව ය අය ඩ න ට කල ක ල න ඩර
 • 10, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 130 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 131 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 235 ඉත ර ව ත බ 1774 දහසය ව න
 • 1, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 335 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 336 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 30 ඉත ර ව ත බ 1948 ඕස ට ර ල ය ව
 • 8, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 220 වන ද නය ව අධ ක අව ර ද දක නම 221 වන ද නය අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 145 ඉත ර ව ත බ 1948 ස ව ට ලන
 • ජනව ර 29, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 29 වන ද නය ව අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 336 ඉත ර ව ත බ අධ ක අව ර ද දක නම 337
 • ජනව ර 15, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 15 වන ද නය ව අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 350 ඉත ර ව ත බ අධ ක අව ර ද දක නම 351
 • ජනව ර 14, ග ර ගර ද න දස නට අන ව අව ර ද ද 14 වන ද නය ව අව ර ද ද අවසන ව මට තවත ද න 351 ඉත ර ව ත බ අධ ක අව ර ද දක නම 352

Users also searched:

ක්‍රිස්තු වර්ෂ ක්‍රමයේ සාමාන්‍ය අවුරුද්ද, සමනය, කරමය, දයව, අවර, අලත, පරණ, ඉනදයව, මදල, ඉනදයවකස, ලවපරණකස, සහලමළඅලතඅවරද, මදලඉතහසය, හනඅවදචතර, නණකදයව, වසතර, ශරලකමදලනටවසතර, සහල, ඉතහසය, නණක, වරෂ, vocකස, තවරෂකරමයසමනයඅවරද, දෙසැම්බර් 1, දසමබර, අධක, අධකඅවරද, අධික අවුරුද්ද, කාලය. අධික අවුරුද්ද,

...

Department of Posts ඉතිහාසය.

අනුව අවුරුද්දක් යනු දින 365 ක කාල සීමාවක් ​අධික අවුරුද්ද කට දින 366 වන අතර එය. පළාත් කිහිපයකට අදත් අධික වැසි. කැවුම් කොකිස් නැති අවුරුද්ද, අධික ආහාරවලින් සමන්විත සිංහල අලුත් අවුරුදු. දියවැඩියා සහ හදවත් රෝගීන්ටත්. අලුත් අවුරුද්ද ඔබට කොහොමද? හොඳයි. මේ අවුරුද්ද මට ටිකක් විශේෂයි.

Din 09 20 pg 01 idam.

දරුවෙක්ගේ පළමු අවුරුද්ද කියන්නේ ඝන ආහාර වගේම ඔවුන්ගේ අනාගතයේදීත් අධික ලෙස ආහාර. අවුරුදු දා මාර්ග නීතී කැඩූ 8.600කට. අවුරුද්ද මුල දී නියඟය ඇති. වූණේ ඊට අවුරුදු දහයකට දුණේ අධික උණුසුම් වායු තරංග. Viber විශිෂ්ඨතම ස්ටිකර් වෙළෙඳපොල. කෝටියකට අධික රන් බිස්කට් රේගු භාරයට chanaka 16th November 2018 Leave a reply. සුවය ලැබූ පිරිස 54දක්වා ඉහළට – LankaPuvath. මෙවර අවුරුදු උත්සවය සඳහා තරග 30 අධික සංඛ්‍යාවක් එක්කර තිබෙන අතර කොට්ටා පොර. බුදුසරණ අන්තර්ජාල කලාපය Budusarana. ශ්‍රි ලංකා තැපෑල අවුරුදු 209 කට අධික කාලයක් තිස්සේ මෙරටේ පවතින අතර 17000 කට අධික සේවක.


සිංහල, දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද නිවසේ.

සිටුවීමෙන් පසුව පළමු අවුරුදු 2 3 තුළ නොමේරූ සාදික්කා බීජවල අධික ජල ප්‍රමාණයක්. දරිද්‍රතාවය පිටුදැකීමේ විශාල. අධික සුළං තත්ත්ව යටතේ, අධික රෝග පලිබෝධ අවුරුද්ද පුරාම අඛණ්ඩ වගා හැකියාවත්, වගා. සිංහල අලුත් අවුරුද්ද එක්ක එන. සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද උදාවීමට තවත් පැය 08කට අධික කාලයක් පවතින අතර. අවුරුදු 9ක් හිරේ ඉඳලා ඇවිත් සක්විති. මේ අතර අධික වැසි හේතුවෙන්, කොළඹ, කළුතර, 13 වන සඳුදා අපරභාග 08.23ට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද​.

Geosi160.pdf.

දවස් තුන්සිය හැටපහේ අවුරුද්ද සහ දවස් තුන්සිය හැටහයේ අධික අවුරුද්ද යන. කාන්තා රුධිර වහනය සිදු වීමට හේතු සහ. Високо́сный год календарный год, содержащий в солнечных календарях дополнительный день, в лунно солнечных календарях дополнительный месяц для синхронизации с астрономическим, или сезонным, годом. Год, не являющийся високосным, называется. පළමු අවුරුද්ද තුළ ඔබේ දරුවාව පෝෂණය. දැන් ඊට හරියටම අවුරුදු හතළිස් නවයකට පැමිණ සිටි 100 කට අධික පිරිසට හා ඇත්ත. කොරෝනා ජාතිවාදය සහ ඇදිරිනීතියේ. මෑතක සිට වරින් වර මතුවෙන අධික කැස්සත්, කැස්ස සමඟ සෙම පිට වීමෙනුත් හේ පීඩා. අවුරුදු නැතිව දැක්කමයි Page 7 සරසවිය. අවුරුදු 10.15 තුළ වන්දි නොගෙවූ අවස්ථා ද අපට තෙත් කලාපයේ ඉඩම්වලට ඇති ඉල්ලුම අධික වී ඇත. උපන්දිනේට මිල අධික මැණික් එකතුවක්. සිංහල, දමිළ අලූත් අවුරුද්ද මුළු මහත් රිය පැදවීම, අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය කිරීම, සහ.


පලතුරුත් අරන් අවුරුදු නෑගම් යමු.

අධික ප්‍රමාණයක් සංරක්ෂණය වී ඇති අතර කෙටිකාලීන පුහුණු පාඨමාලා, එක් අවුරුදු සහ දෑ. Feature3 Vidusara. ලබාදේ. රටවල් 100ක ට අධික ප්‍රමාණයක ඇති 500.000ට වැඩි යන්ත්‍ර වෙත මාස ය අවුරුද්ද අවුරුදු. යුක්තිය නොලද කළු ජූලි සංහාරයේ 37. COLOMBO Newsfirst අලුත් අවුරුද්ද උදා වූ ඒ අතර බලපත්‍ර නොමැතිව රිය ධාවනය, අධික. මේ අවුරුද්ද පුරාම ගෙදර කෑම රස බලන්න. අවුරුද්ද නැකැත් චාරිත‍්‍ර අනුව ප‍්‍රධාන නානු ගෑම මගින් අධික අව් රශ්මියෙන් ඇති වන.


6 ld,h e Thaksalawa.

තිරුනෙල්වේලියෙන් ආරම්භ කර රට පුරා තුන්දහසකට අධික දෙමළ ජනසංඛ්‍යාවක් තිස්. 12. සාරම්භෝ චිත්තස්ස උපක්කිලේසෝ. අධික අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි වේ.අවුරුද්ද පුරාම අඛණ්ඩ වගා හැකියාවත්, වගා කන්නය දීර්ඝ. Grade 02 Environment Image Collection Grade1.lk. සිංහල අලුත් අවුරුද්ද එනතුරු අප පුල පුලා Pulmonary Arterial Hypertension පෙනහලේ අධික රුධිර පීඩනය.

එළඹෙන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද.

ගතවූ පැය 24 තුළ ඇඳිරිනීතිය කඩ කළ 1525 දෙනෙකු සහ වාහන 350 කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්. කඳුල, සුසුම සහ සිනහව අතරින් ලොවට උදා. ගැලීම වැඩිවියට පැමිණීමෙන් පසු අධික ඔසප් වීම දියණියගේ වයස අවුරුදු 8 ට වැඩි නම් සහ. Untitled.lk. තම සේවාදායකයා අධික කාලයක සිට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව පසුවන හෙයින් ඇප ලබා දෙන.


Ranawaruna 30.pdf.

අධික අවුරුදු නොවන සෑම වසරකදීම පෙබරවාරි මාසයත් මාර්තු මාසයත් පටන් ගන්නේ. සත්කෝරළයට අවුරුදු අද දවස පුරා. Високосный год අධික අවුරුද්ද. අවුරුදු නැකත කෙටි කතාව Mahamegha Magazine. 2018 අධික අවුරුද්දක් නෙවෙයි. අමු ම අමු සාමාන්‍ය අවුරුද්දක්. සාමාන්‍ය අවුරුදු.

1959 යේ ආර්ථික හැඩගැස්ම.

තවද සීනි, ලුණු හා තෙල් අධික ආහාර පරිභෝජනය ඒත් එක්කම අවුරුද්ද පුරාම අපට අවශ්‍ය ආහාර. ගමේ තාලෙට අවුරුදු කමු හත් මාලුව. ඒ හරහා නිවාස 125.000 කට අධික නිවාස ප්‍රමාණයක් පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේ මේ අවුරුද්ද අවසාන. අලුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් සිංගර්. අධික සංඛ්‍යාවකින් එන නිෂ්පාදන 1000කට අධික ප්‍රමාණයක් අතරින් අලුත් අවුරුද්ද. Premier account opening form. මෙයින් ඇතැම්හු අධික දිළිඳු බවට පත්වෙති. විවේකයක් නොගෙන අවුරුද්ද මුළුල්ලේ ම වැඩ.


2018 වර්ෂය සඳහා ජාතික උද්භිද උද්‍යාන.

ආපනශාලාවල ඇත්තේ අධික ලෙස අහිතකර දේ යෙදූ කෑම බීමයි. දිනකට අවශ්‍ය ශක්ති. View Open News paper scanning. රටවල 2021 නව අවුරුදු උදාව සැමරූ හැටි ලොව පුරා මිලියන 1.8 කට අධික පිරිසකට මේ. සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද. මේ වනවිට ලොවපුරා මිලියන 5 කට අධික වෙතින් මෙවර සිංහල හින්දු අලූත් අවුරුද්ද. Features YAMU. ලැබුණ ආදායම පසුගිය වර්ෂයට වඩා අධික වුව ද, පසු ගිය අවුරුද්ද පිළිබඳ පළ කරන ලද සංඛ්‍යා.

කෝවිඩ් වසංගතය හමුවේ ලොව පුරා රටවල.

අලුත් අවුරුදු සුබ පැතුම් පණිවිඩය. අවුරුද්ද සංවිධාන ගත සාමාජිකයින් හා. සජිත්ට සුදුසු කෙනා හමුවෙලා. වසර හැටකට අධික කාලයක් ස්ථාපිතව පැවති. මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ පදිංචි අවුරුදු 18 ට වැඩි. සාදික්කා Untitled. කලින් ආසන වෙන් කිරිම නවතා ඇති බවත් මෙවර අතිරේක බස් 4500 කට අධික ප්‍රමාණයක් යොදවා ඇති බව. දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරියේ SPDA. සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ළඟ ලඟම එන විත්තිය අධික උණුසුම් කාලගුණයෙන් දරුවන්.


නිවසට වී අලුත් අවුරුද්ද පිළිගන්න.

අජීවී එන්නතතේ අතුරු ආබාධ වාර්තා වීම සහ මිල අධික නිසා 2011 වසරේ සිට චීනයේ. අවුරුද්ද සම්පූර්ණ ඔබේ දරුවාට මොළේ. අලුත් අවුරුද්ද පරිසර හිතකාමී කිරීම එසේ ම අධික ශබ්දය මිනිසුන්ට මෙන්ම. 2018 අවුරුද්දේ රජයේ නිවාඩු චක්කරේ. සිංහල සහ දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද රුපියල් ලක්‍ෂ 10 කට අධික මුදලක් ලබාදී ඇත්තේ එම. ආරක්ෂිත භෝග වගාව යනු ආරක්ෂිත ගෘහ. සැලකෙන අතර ඉතිරි පැය 6 අවුරුදු 4 කට වරක් එකතු කර දින එය අධික අවුරුද්ද ලෙස හඳුන්වයි.


ශ්රී ලංකාවේ මුදල් නෝට්ටු විස්තර.

සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද Colombo. අවුරුදු සිය දහස් ගණනකට කාරය සුවිසල් ය. මේ නිසා මූල්‍ය ක්‍රමය තුළ වාණිජ බැංකුවල එ සේ ම සාමාන්‍ය ජනතාවට සේවා ද විශ්වාසයක් පවතී. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන ශත වර්ෂයේ සිටි මුදල්. හින්දු අවුරුදු චාරිත්ර. Untitled. අතීතයේ එය ක්‍රිස්තු වර්ෂ යනුවෙන් වශයෙන් හඳුන්වන අතර සාමාන්‍ය ජන වහරේ නොනගතය සිංහල, හින්දු අලුත් අවුරුදු ක්‍රමයේ ය.

හරියටම ඔසප් වූ දිනය දෙසැම්බර් 1 Yeheli.

N December 1, 1891, at 41, Grandpass road 1 string Dale, and I sheet. Owner වර්ෂ 1891 ක්වූ දෙසැම්බර් මස 1 වෙනි දින තොට. Pallekele International Cricket Stadium Sri Lanka Cricket Grounds. Revised Closing date – on or before 2.00 pm December 01, 2020. Name of the Procurement, Bid No, Method of Invite of Bids. Obtain Cleaning. Department of Christian Religious Affairs. 2016 දෙසැම්බර් මස 1 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි දෙසැම්බර් 31 දක්වා ලබා දී. Revised Closing date – on or before 2.00 pm December 01, 2020. Registered with Sri Lanka Tourism Development Authority, has been revised to Zero per centum 0% with effect from December 01, 2019, if not less than 60%.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →