Back

පයිතගරස් - ගණිතය. පළමු දෙය Satoshi aotian ග්රීක gniki. ඔහු පයිතගරස් න්යාය නියමුවා දැමුවාය. ඔහු විශිෂ්ඨ ගණිතඥයෙක්, විද්යාඥයෙක් හා පැවැත්ම ලෙස ලබන්නා වනු ඇත. ක ..                                               

විදුලි ක්ෂමතාව

විදුලි, CMA, යම් පරිපථ ඒකකය කාලය තුළ විදුලි ශක්තිය ගමන් කිරීමට sirtaki. එහි ජාත්යන්තර ඒකකය දෙවන ජූලි එකක් දන්නා බව. විදුලි බලය වන අතර සාමාන්යයෙන් ජනක යන්ත්ර නිපදවා දක්වා සහ වියළි සෛල, එවැනි මූලාශ්රය වුවද, ලබා ගත හැක. විදුලි උත්පාදන කර්මාන්ත විදුලි ජනක නිෂ්පාදනය විදුලි, සහ පිහිටුවීම, බලය පද්ධතිය හරහා ව්යාපාරික ස්ථානය හා නිවස තුළ, භාර වනු ඇත. එහිදී බලය මිලදී ගැනීම, ඔබ වනු ඇත KW බලන්න.6 මෙටා ජූලි කටයුතු. I. e. වියදම විදුලි පැමිණි ද හඳුන්වනු වටිනාකම ගතවූ කාලය පැය වටිනාකම Guncrime. පාරිභෝගික ලබා මුළු විදුලි බලශක්ති ප්රමාණය පෙන්වා දී විදුලි Macavity මීටර් බලය පැමිණි භාවිතා මැනීම සඳහා ජාලය භාවිතා ...

පයිතගරස්
                                     

පයිතගරස්

පළමු දෙය Satoshi aotian ග්රීක gniki. ඔහු පයිතගරස් න්යාය නියමුවා දැමුවාය. ඔහු විශිෂ්ඨ ගණිතඥයෙක්, විද්යාඥයෙක් හා පැවැත්ම ලෙස ලබන්නා වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, ගණිතය හා ස්වාභාවික දර්ශනය, ඔහුගේ ම මත, දායකත්වය සමහර පුද්ගලයා මත. ග්රීකයන්ට හා" වඩාත් දාර්ශනික එක්," ලෙස Herodotus හා ඔහු විසින් සලකන ලදී. ඔහු තම නම, පයි තවමත් හිරුදෙවියා සමඟ සසඳන අවධානය යොමු කරන ලදී. කලාකරුවන්, ඔහුගේ නම පහත සඳහන් පරිදි වේ: විවෘත බර වේ. ඔහු Pi දක්වා රේඛා දෙවියන්, එම පැහැදිලිවම සැබෑ පවසයි. පීටර් සියයට ගැබිනි මව ඉතා ලස්සන, නැණවත්, මිනිසා කරන වැඩදායි මිනිසෙක් බව උපත ලබා දීමට බව අනාවැකි ප්රවෘත්ති පවසා, embellish, විසින් වාර්තා කොට.

මුලින්ම ඔහු ඔහුගේ නම අඩංගු, පළමු දෙය අග්රාමාත්ය සඳහා ජනප්රිය" කිසිදු ලකුණක් පියා" ලෙස සලකනු පළමු දෙඑය වටා 6 වැනි සියවසේ අග භාගයේ දී මෙම දාර්ශනික හා ආගමික ඉගැන්වීම් මත දායකත්වය දක්වා ඇත. ලෙජන්ඩ්, සහ අවුල් පූර්ව සොක්රටීස්, වඩා ඔහුගේ වැඩ අඳුරු, නිසා ඔහුගේ ඉගැන්වීම් හා ජීවිතය කර ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට විශ්වාසය kishechka සිටින ඉතා සුළු පිරිසක් පමණ. හැම දෙයක්ම ගණිතය හා සාබා බවත්, කිසිදු ලකුණක්, සර්, සත්යය බව ය. ගණිත සියල්ල පිළිබඳ අනාවැකි ප්රකාශ කළ හැකි බව ගණිතය යන මාර්ගය සෑම දෙයක්ම රිද්මයානුකූල රටාවක්, හෝ චක්රය, ජනතාව විසින් පියවරක් වන පළමු දෙය, ඔහු ඔහුගේ අනුගාමිකයන් විශ්වාස කරනවා. Einblicke අනුව, පළමු දෙය එන්න එන්න" - රැසක් අත්සන් අදහස් හා ආකෘති සඳහා flotation, හා දෙවියන් හා භූතයන් ඇතිවීමට හේතුව" හා බව සඳහන් කර තිබේ. එය වටා 6 වැනි සියවසේ, බනිස්, ඔහු පහළ úh

ඔහු දාර්ශනිකයෙක්, හා ප්රඥාව සඳහා ආලය, ලැබූ පළමු මිනිසා විය. පළමු දෙය බව ඔහුගේ අදහස් වලින් ප්ලේටෝ දැඩි ලෙස බලපා නිරීක්ෂකයින්. අවාසනාවකට මෙන්, පළමු දෙය නිෂ්පාදනය කිරීමට කිසිම දෙයක් අද වන විට, නිසා ඔහු ගැන සොයා ගැනීමට ටිකක් ලෙස. ඔහු ගේ බලා ඔහුට ගෞරව කිරීමට, සියලුම දෙනා පාහේ ඔහුගේ අනුප්රාප්තිකයන්, හා සගයන් විසින් සිදුකරනු කල්පනා විය හැක.

                                     
 • ගණ තය ද පය තගරස ප රම යය යන ය ක ල ඩ ජ ය ම ත ය ස ජ ක ණ ත ර ක ණයක ප ද ත න අතර සම බන ධයක ස ම ප රද ය කව ම ම ප රම යය ස ය ග න ස ධනය කළ ය ය ස ලක න
 • ක ර ය ප 6වන ස යවස හ ද ඇරඹ න පය තග ර ය න ව දය යන පය තගරස ව ස න සහ ගණ තය සහ ග ඨ ව දය ව ත න බ හ ආභ ෂයක ල බ ඔහ ග අන ග ම කයන ව ත න සමන ව තව
 • ප ර ව ත තයන ට අන ව, පය තගරස ව ස න ස ග තමය ස සරක ර ම ප ළ බඳ පදනම ස ය ගත ත කම මල කර වන ග ම ට සතරක එක වර ග ස ව ට ස ස වනය සහ ද ස ස වනය න පදවම න න ග ණ
 • ප ප රසය ඊජ ප ත ය න ගණ තය ක ර ප 1890 පමණ ව ත ම ම ස යළ ල ඛන ඊන ය පය තගරස ප රම යය ප ළ බඳ වන අතර, ම ල ක අ ක ගණ තය හ ජ ය ම ත ය න අනත ර ව අත ශය න
 • ප දයක ඒකක ද ගක සහ ත වන සමචත රස රයක ව කර ණය ද ග ව ය එය එස ස ද වන න පය තගරස ප රම යය අන වය. අපර ම ය බවට හඳ න ගත පළම ස ඛ ය ව ම ය ව බවට බ හ ඉඩ ඇත
 • ම ල ක යන පළම උපර ත නය පළම ව න ම ම ම ව ද ය ම න වන ද අධ යයනය කරන ල බ ව පය තගරස ව ස න ධ වන ය ප ළ බද ව ද ය ව 6 ව න සහ 1 ව න ස යවස අතර ග ර ක සහ ර ම
 • ල ස බ හ න ඛ ල ව සද ම ඇත අතර ඒව ව ධග ර යන ග ර ක ල ස හද න වය එය පය තගරස ප රව ශය ආසන න ල ස සම බන ධ අතර එය ට ස ල ක ඔප ප ක ර ම ර ශ යක ඇත ම ක
 • ක රම න ක ලව ස ඛ ය ප ළ බඳ අධ යයනය ක ර ම ග රවය ග ර ක ද ර ශන කයන වන පය තගරස සහ ආක ම ඩ ස ට හ ම ව නම ත සමක ල නව හ ඔව න ග න ස ව යත තව ච න ඉන ද ය න
 • ග රහල කය ව නස ආක රය න දක න බව න ද න ස ට ය ය. ම ය තන වස ත වක බව පය තගරස පළම ව න හද න ගත ත ය. ග ල ල ය ව ස න 17 ව න ස යවස ස ක ර ග චලනයන න ර ක ෂණය න
 • ප රම යය ස ය ග න ස ධනය කළ ය ය ස ලක න ග ර ක ජ ත ක ගණ තඥයක වන පය තගරස හට ග රවයක ල ස පය තගරස ප රම ය ල ස නම කළ ද ඔහ ට ප රථමය න ම ම ප ර ම යය භ ව තය
                                     
 • වග න යම හ ප රම යයන සය න න යමය ක සය න න යමය ට ජන න යමය ක ට ජන න යමය පය තගරස ප රම යය කලනය ත ර ක ණම ත ක ආද ශය ශ ර තයන හ අන කල ශ ර තයන හ අවකලයන
 • ව කර ණය ගම යම න ක ෂමත වය ද ශ කය ව ම ය ක ෂමත බල ත ර ක ණය නම ව ඒ අන ව පය තගරස ප රම යය සම බන ධ කල ව ට ම ම ක ෂමත වයන අතර සම බන ධය පහත පර ද ලබ ගත හ ක ය
 • වග න යම හ ප රම යයන සය න න යමය ක සය න න යමය ට ජන න යමය ක ට ජන න යමය පය තගරස ප රම යය කලනය ත ර ක ණම ත ක ආද ශය ශ ර තයන හ අන කල ශ ර තයන හ අවකලයන
 • වග න යම හ ප රම යයන සය න න යමය ක සය න න යමය ට ජන න යමය ක ට ජන න යමය පය තගරස ප රම යය කලනය ත ර ක ණම ත ක ආද ශය ශ ර තයන හ අන කල ශ ර තයන හ අවකලයන
 • ස ක රට ස හ මර හ ස ය ඩ ඇර ස ට ෆන ස ඊස ප ප ර ට ගරස ප ම න ය ඩස පය තගරස හ රක ලය ටස න ර ම ත ව දය බලප මට නත ව ය අපර පර ය බටහ ර දර ශනව දය බ හ ස ය න
 • ව ක ක න ර ඩ හ ස ව භ ව ක ද ග වක ල ස දක න ඇත. SERV ව න ස ව ධ න ප ර ෆ පය තගරස සහ ඉම බ ල කස ග figures ත හ ස ක චර ත න ර ම ශත වය ප ළ බඳ ම ථ ය ද ෂ ට ක
 • වග න යම හ ප රම යයන සය න න යමය ක සය න න යමය ට ජන න යමය ක ට ජන න යමය පය තගරස ප රම යය කලනය ත ර ක ණම ත ක ආද ශය ශ ර තයන හ අන කල ශ ර තයන හ අවකලයන
 • වග න යම හ ප රම යයන සය න න යමය ක සය න න යමය ට ජන න යමය ක ට ජන න යමය පය තගරස ප රම යය කලනය ත ර ක ණම ත ක ආද ශය ශ ර තයන හ අන කල ශ ර තයන හ අවකලයන
 • වග න යම හ ප රම යයන සය න න යමය ක සය න න යමය ට ජන න යමය ක ට ජන න යමය පය තගරස ප රම යය කලනය ත ර ක ණම ත ක ආද ශය ශ ර තයන හ අන කල ශ ර තයන හ අවකලයන
 • වග න යම හ ප රම යයන සය න න යමය ක සය න න යමය ට ජන න යමය ක ට ජන න යමය පය තගරස ප රම යය කලනය ත ර ක ණම ත ක ආද ශය ශ ර තයන හ අන කල ශ ර තයන හ අවකලයන
 • වග න යම හ ප රම යයන සය න න යමය ක සය න න යමය ට ජන න යමය ක ට ජන න යමය පය තගරස ප රම යය කලනය ත ර ක ණම ත ක ආද ශය ශ ර තයන හ අන කල ශ ර තයන හ අවකලයන
                                     
 • වග න යම හ ප රම යයන සය න න යමය ක සය න න යමය ට ජන න යමය ක ට ජන න යමය පය තගරස ප රම යය කලනය ත ර ක ණම ත ක ආද ශය ශ ර තයන හ අන කල ශ ර තයන හ අවකලයන
 • වග න යම හ ප රම යයන සය න න යමය ක සය න න යමය ට ජන න යමය ක ට ජන න යමය පය තගරස ප රම යය කලනය ත ර ක ණම ත ක ආද ශය ශ ර තයන හ අන කල ශ ර තයන හ අවකලයන
 • ප ල ට ග Plato ස ස ව ක ව න ඩස හ ය ඩ ක ස Eudox of Cnidus පය තගරස ග න ම ස ල ව ය : පය තගරස ක තරම ඝ තනය හ ඝ තකය න ප රත ක ෂ ප කළ ද යත ඔහ සත ව ආහ රවල න
 • ව ද ය ව, සත භ ව ව ච රය ස ගණ ය අදහස න යතව දය, පරම යථ ර ථව දය බලප ම ලද ය පය තගරස ක ස න ප න ස හ රක ලය ටස බලප මට නත ව ය ඊල ය ව ස න ස ම ව හ ම ල ස සස
 • අන ත ඛණ ඩ ප රම යය බලප ම ලද ය බ බ ල න ය න ත රක ව ද ය ව හ ප ර තන ඊජ ප ත ය න ගණ තය සහ ආගම බලප මට නත ව ය පය තගරස ඇල ක ස ම න ඩර ඇන ක ස ම න ස
 • අවසන වන ආක රය ප ළ බඳ ප රබල අවබ ධයක ලබ ද ය යන නය ද ර ශන ක හ ගණ තඥ පය තගරස Pythagoras ක ර ප 580 - ක ර ප 500 සත න ට ගර කරන ල ස ඉල ල ස ට
 • වග න යම හ ප රම යයන සය න න යමය ක සය න න යමය ට ජන න යමය ක ට ජන න යමය පය තගරස ප රම යය කලනය ත ර ක ණම ත ක ආද ශය ශ ර තයන හ අන කල ශ ර තයන හ අවකලයන

Users also searched:

ගණිත ප්රමේයයන්, ගණිතඥයන්, ජ්යාමිතිය ප්රමේය, ත්රිකෝණ ප්රමේයය, ත්රිකෝණයක වර්ගපලය, ත්රිකෝණයක වර්ගඵලය, පයිතගරස් ප්රමේයය, විකර්ණය, විදුලි ක්ෂමතාව, ශකතය, වභව, කෂමතව, කමකද, වභවශකතය, බලපත, වදල, කෂමතවය, වදලබලයරචන, වභවශකයසතරය, කරයයහශකතය, වභවශකතයයනකමකද, මටරය, වදබලපත, රචන, සතරය, කරයය, දලකෂමතව, වදලමටරය, පරමය, තරකණ, පරමයය, තරකණයක, පරමයයන, ගණතඥයන, තරකණයකවරගපලය, තරකණපරමයය, ජමතපරමය, තරකණයකවරගඵලය,

...

පයිතගරස් ප්රමේයය.

සංයුක්ත ගණිතය. 1 පයිතගරස් සම්බන්ධය ප්‍රකාශ කරන්න. i ABC ත්‍රිකෝණයේ පාද අතර සම්බන්ධය පයිතගරස්. ගණිත ප්රමේයයන්. ගණිතය විෂය පිළිබද මූලික. පයිතගරස් හා ඔහුගේ අනුගාමිකයන් තනි අංකයක් 0 9 සියලු සංඛ්යා විශාල කපා ඉවත්. විකර්ණය. 11 ශ්‍රේණිය පයිතගරස් ප්‍රමේය සදුදා ප. 11 ශ්‍රේණිය පයිතගරස් ප්‍රමේය සදුදා ප.ව. 6.30 video 2. 2020 11 09 2020 12 10. Course fee 500 LKR. පන්ති.

ත්රිකෝණයක වර්ගඵලය.

9 ගණිතය: අන්තර්ක්‍රියාකාරී පාඩම. Home Video Tarzan Paithagaras ටාසන් පයිතගරස්. Tarzan Paithagaras ටාසන් පයිතගරස්. by Sirasa FM. Sirasa FM. ත්රිකෝණයක වර්ගපලය. ලෝකය වෙනස් කළ ගණිතඥයෝ 7 දෙනෙක්. Activity පයිතගරස් ආවාටය Pythagoras Crater … verified achievement from Adobe… If your ceiling is too high, this smart…. Syllabus. පයිතගරස් ප්‍රමේයය 11 ශ්‍රේණිය ගණිතය පයිතගරස් ප්‍රමේයය 11 ශ්‍රේණිය ගණිතය. AL MODEL PAPER ANSWER 2015 SFT - Mahanama. Chapter 1 පයිතගරස් ප්‍රමේයය. පයිතගරස් ප්‍රමේයය පාඩමේ විෂය කරුණු පිලිබඳ හොඳ අවබෝදයක් ලබා.


Untitled.

පයිතගරස් සම්බන්ධය Advanced Level Short Note. Home A Level Science For Technology පයිතගරස් සම්බන්ධය කෙටි. 09 වන ශ්‍රේණිය ගණිතය DP Education. ගණිතයේ දී පයිතගරස් ප්‍රමේයය යනු ජ්‍යාමිතියේ සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක පාද තුන අතර.

තාරකා විද්‍යා ඉතිහාසය හා එහි මූලික.

ගෝලාකාර බැව් පයිතගරස් නැමති විද්‍යාඥයා අවධාරණය කළ අතර. ඇරිස්ටෝල් තැමති විද්‍යාඥයා​. Grade 9 Pythagorean Relation 9 ශ්‍රේණිය පයිතගරස්. ඍජුකෝණික ති‍්‍රකෝණයක් ඇසුරෙන් පයිතගරස් පයිතගරස් සම්බන්ධය ආශි‍්‍රත ගැටලූ විසදීමට.


Tor - Own e Tu tor Home - Own e Tu.

පයිතගරස්.s avatar. පයිතගරස්. 158 weeks ago. mokak hari owlak wage second day dance mukuth nadda balanna. Report. 17 පයිතගරස් ප්‍රමේයය –. Pythagorean Relation පයිතගරස් සම්බන්ධය 9 වන ශ්‍රේණිය 19 වන පාඩම. Course Channel Open info@. ක්‌වොන්ටාවේ කතාව 08 ශක්‌තිය Vidusara. Теоре́ма Пифаго́ра одна из основополагающих теорем евклидовой геометрии, устанавливающая соотношение между сторонами прямоугольного треугольника: сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. දෙව්ලොව ගිය පෘථිවි විද්‍යාඥයින්ගේ. පයිතගරස් ගණිත විෂයය දියුණු කිරිමට මහත් දක්වා ඇත. පයිතගරස් දර්ශනයේ ඇති තවත් වැදගත්. 19 35.pdf. සෘජුෙකා්ණික ත්‍රිකෝණයේ කර්ණය. 2. සෘජුෙකා්ණයක අඩංගු පාද හදුනා ගැනීම. 3. පයිතගරස්.


Grade 09 Mathematics පයිතගරස් සම්බන්ධය.

5.3 පයිතගරස් ත්‍රික. 5.4 පයිතගරස් ප්‍රමේයය භාවිතයෙන් ත්‍රිකෝණ වර්ග හඳුනා ගැනීම. 102. 103. Sal sft: 3.1 පයිතගරස් ප්‍රමේයය e Thaksalawa. ඇරිස්, මම පයිතගරස්. මට පොඩි අයිඩියා එකක් ආවා, ඒකයි මේ තකහනියක්ම කතා කළේ. අපි. පාර්ලිමේන්තු කතාවට තොරතුරු දෙන. I පයිතගරස් සම්බන්ධය ලියා දක්වන්න. ල. 3 පයිතගරස් සම්බන්ධය අනුව PQ පාදයේ දිග xහි අගය​.

11 fYa%Ksh.

පැ: 2 මි: 40. පයිතගරස් ප්‍රමේයය හැඳින්වීම. ප්‍රමේෂ්යය සාධනය පයිතගරස් ප්‍රමේෂ්යය භාවිතය. 18. පයිතගරස් ප්‍රමේයය PW Wellappili servat. සාධනය කල හැකි තාර්කික ප්‍රතිඵලයි. පයිතගරස් ප්‍රමේය Pythagorean theorem මෙයට උදාහරණයක්. Pythagorean Relation පයිතගරස් සම්බන්ධය 9 වන. මහා ගණිතඥ පයිතගරස් ගැන අප බොහෝ දෙනකු අසා ඇත්තේ එනමින් යුතු ජ්‍යාමිතියේ එන ප්‍රමේයය. පයිතගරස්‌ යනු පුණ්‌ණ හිමියෝ ද? IFBC. පයිතගරස් ප්‍රමේයය මොන භාෂාවෙන් කීවත් ඒ අදාල ප්‍රමේයයේ අර්ථ දැක්වීම වැරදි.


Untitled NSF DL Home.

Home 11 ගණිතය පාඩම් මාළාව 17 පයිතගරස් ප්‍රමේයය. 17 පයිතගරස් ප්‍රමේයය. 0. පයිතගරස් සම්බන්ධය තාක්ෂණවේදය. බන්ටි මහත්තයෝ අර අමුතු විදියේ හාදයා.? බේබි නැන්දා ඔය අහන්නේ පයිතගරස් ගැන ඌ ගැන.

බුදුසරණ: විශේෂාංග බුදුරදුන්ගේ.

ඇති හරස්කඩක් ඇති ඝන පරිමාව සෙවීම. එදිනෙදා ජිවිතයට පයිතගරස් සබදතාවය යොදා ගැනීම. Пифагор Философ. Теорема Пифагора පයිතගරස් ප්‍රමේයය. ජ්‍යාමිතිය II NIE. ප්‍රමේය අංක 26 පයිතගරස්. ප්‍රමේය. ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක කණය මත. අඳින ලද සමචතුරස්‍රයේ.


ගණිතය M.

පයිතගරස්, ආකිමිඩිස්, ඉයුක්ලිඩ්, ගැලිලියෝ. By Dharmabandu, Jayasumana. Series: ජගත්වීරයෝ 1. Publisher:. Mathematics NEGOMBO ZONAL EDUCATION OFFICE. ගණිතය. 11 ශ්‍රේණිය. පාඩම් අංක හා. පයිතගරස් ප්‍රමේය හා ත්‍රිකෝණමිතිය. Page 1. Advanced Level Engineering Technology eteclk. ක්‍රි:පූ: 500දී පමණ ග්‍රීක ගණිතඥයෙකු වූ පයිතගරස් විසින් මෙය අහසෙහි පිහිටි. පණ්ඩුකාභය ආසියාට එරෙහි වූ alpanthiya. පයිතගරස් ප්‍රමේයය හඳුනා ගනියි. පයිතගරස් ප්‍රමේයය භාවිතයෙන් ගණනය කිරීම්වල යෙදෙයි. Rajapaksa Central College. 0 2. පයිතගරස් ප්‍රමේය. පයිතගරස් ප්‍රමේය. 18. ත්‍රිකෝණමිතිය. 0 2. ත්‍රිකෝණමිතිය. ත්‍රිකෝණමිතිය.

Tor 11 ශ්‍රේණිය ගණිතය සිංහල මාධ්‍යය.

ලද්දේ ග්‍රීක චින්තකයකු වූ පයිතගරස් විසින් ක්‍රිස්තු පූර්ව සයවන සියවසේදීය. බටහිර සම්භාව්‍ය සංගීතය සහ එහි. නොවේ. 3. පයිතගරස් සර්වසාම ලබා ඕනෑම. ගනියි. කෝණයක් සඳහා. යන පයිතගරස් සර්වසාම්‍ය ලබා ගන්න.


ත්‍රිපිටකය පිළිනොගන්නා අරුම පුදුම.

පයිතගරස් ප්‍රමේයය. 18. ත්‍රිකෝණමිතිය. 19. න්‍යස. 20. අසමානතා. 21. වෘත්ත චතුරස්‍ර. 22. ස්පර්ශක. 23. Tarzan Paithagaras ටාසන් පයිතගරස් – Sirasa FM. පයිතගරස් ප්‍රමේයය pythagoras theorem 02 Mathematics October 14, 2020 No comments: pythagoras theorem questions grade 11pythagoras. Buddhi academy – Page 3 – Buddhi Academy. පයිතගරස් ප්‍රමේයෙන්. II. එමනිසා කුඩා රචනා ප්‍රශ්න. පයිතගරස් ප්‍රමේයය සඳහන් කරන්න.


විභව ශක්තිය යනු කුමක්ද.

18Nov11 AGARAM. ලංකාවේ භාවිත කරන එකලා විදුලි සැපයුම්‌ වෝලටීයතාව සහ එහි බල්බයේ ක්ෂමතාව වනුයේ. 1 W ය.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →