Back

දේශගුණික වෙනස්වීම් හා කෘෂිකර්මය - කාළගුණය. දේශගුණික වෙනස්වීම් සහ කෘෂිකර්මය යනු අන්තර් සම්බන්ධ ක්රියාවලිය වන අතර මේ දෙකම ගෝලීය පරිමාණ හා සිදු වේ එය. ගෝලීය උෂ් ..



දේශගුණික වෙනස්වීම් හා කෘෂිකර්මය
                                     

දේශගුණික වෙනස්වීම් හා කෘෂිකර්මය

දේශගුණික වෙනස්වීම් සහ කෘෂිකර්මය යනු අන්තර් සම්බන්ධ ක්රියාවලිය වන අතර මේ දෙකම ගෝලීය පරිමාණ හා සිදු වේ එය. ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම මගින් උෂ්ණත්වය, වර්ෂාපතනය හා ග්ලැසියර දියවීම ඇතුළු කෘෂිකාර්මික බලපෑම මත සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති. මේ තත්වය මානව ජනගහනය හා හීලෑ සතුන් සඳහා ඇති තරම් ආහාර නිෂ්පාදන සඳහා ජෛව ගෝලය තුළ, ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ධාරිතාව බවට පත් කිරීමට තීරණය. වැඩි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මට්ටම් හිතකර හා අහිතකර ලෙස වර්ධනය කිරීමට ඵලදායී බලපෑම මත එය. කෘෂිකර්මය මත දේශගුණික විපර්යාස අංශය සමස්ත ක්රියාත්මක වන පරිදි බලපෑම තුලනය මත රඳා පවතී. දේශගුණය මත ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාස, බලපෑම් තක්සේරු කිරීමේ දී කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය උපරිම කර ගැනීම සඳහා නිවැරදි ලෙස කිරීමට පෙර, හා අනුගත විය යුතු ය බවට පත් කිරීමට හැකි.

ඒ වගේම, කෘෂිකර්ම නොව, දේශගුණික වෙනස්කම් මත සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති බව පෙන්නුම් කර ඇත. එය මූලික වශයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, මීතේන් හා නයිට්රස් ඔක්සයිඩ් වැනි හරිතාගාර වායු නිෂ්පාදනය හා නිකුත් කිරීම හා හරහා සිදු පොළොව අතර ඉඩම් ආවරණය වෙනස් වී ඇත සිට එය සිදු කරන්න. පෘථිවි භූමි වෙනස්කම් පෘථිවි තාපය හා ආලෝකය අවශෝෂණය සංක්රමණය කිරීමට ඇති හැකියාව වෙනස් කිරීම, හා ඒ නිසා එය විකිරණශීලී මාධ්ය සිදු වේ. පොසිල ඉන්ධන භාවිතය සමග, විනාශය හා cantarero, එවැනි ඉඩම් භාවිතය වෙනස්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ප්රධාන මානව බලවත්. ශාක වේ පෘථිවි වායුගෝලය ලෙස මීතේන් හා නයිට්රස් ඔක්සයිඩ් සාන්ද්රණය වැඩි, ප්රධාන දායකත්වය වේ

                                     

1. කෘෂිකර්මය මත දේශගුණික විපර්යාස වල බලපෑම. (Plants on the impact of climate change)

වැඩි දියුණු කළ බෝග වර්ග, ජානමය වෙනස් කළ බෝග හා වැඩි දියුණු කිරීම, වාරිමාර්ග පද්ධතිය, ආදිය., තිබිය දී කෘෂිකාර්මික පලදාව පස, sartai, ප්රශ්න, කාලගුණය තවමත් වඩාත් වැදගත් සාධකය, එය පවතී. ගෝලීය කාලගුණ රටා වඩා වැඩි විය, යම් රටේ කෘෂිකර්මය මත වැඩි බලපෑමක් වනු ඇත, මේ රටේ පමණක් බව තත්ත්වයකට ගෙන. කෘෂි විද්යාඥයින් අනුව, කෘෂිකාර්මික හා සම්බන්ධ ඇගයීම, හා භාවිතා කළ යුතු අතර, අදාළ ප්රදේශවල වෙන වෙනම මත.

වැඩ කටයුතු දැනට සැලකිය යුතු ආහාර ප්රමාණයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිතා කරනු. ඔවුන් සමහර රටවල්, මහා පරිමාණ ආනයන හා වෙනත් රටවල්, මහා පරිමාණ අපනයන, ශ්රී ලංකාව. ආහාර සම්බන්ධ වේ, ජාත්යන්තර වෙළඳාම හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් දෙස සිට එය ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම බලපාන ආකාරය ඔබ සලකා කිරීමට සිදු වනු.

විද්යා ගුරුවරයා ජර්නල් සිට නිරාවරණය අනුව, කාලගුණ වෙනස්කම් නිසා, දකුණු අප්රිකාව, ප්රධාන බෝගය වන අතර, බඩ ඉරිඟු වගා සිට 30% ක් 2030 දී, ඔවුන් අහිමි වනු ඇත. දකුණු ආසියාවේ, හා පැමිණිල්ලේ දී, සහල්, මෙනේරි, බඩ ඉරිඟු, ඔවුන් දෙදෙනාම අහිමි සමග, 10% කට පමණ වනු ඇත.

2001 IPCC තෙවන වාර්තාව අවස්ථාවට අනුව නිවර්තන හා උප නිවර්තන ප්රදේශ, ජල හිඟය, සහ නව කෘමි හා පළිබෝධ උවදුර හේතුවෙන් වනු ඇත අස්වනු අඩු වීම, ආහාර හිඟයක් ඇති වේ. දුප්පත් රටවල්, සොහොන්, වැඩිම බලපෑමක් සිදු කරනු ලබයි. අප්රිකාවේ හා ලතින් ඇමරිකාවේ, වැසි, ජල, විය දක්වා වර්ධනය කිරීමට ඉදිරි ඔප දමන සහ ඔවුන් දැරිය හැකි හොඳම උෂ්ණත්වය පසුගිය අඩක්. මේ හේතුවෙන් කුඩා උෂ්ණත්ව වෙනසක් දී පවා අස්වැන්න ප්රමාණය වේගවත් ලෙස, අඩු දැඩි ප්රවණතාවයක් පවතී. ඒ අනුව, 21 වැනි සියවසේ දී නිෂ්පාදනය 30% කට ආසන්න ප්රමාණය dovetail ඇස්තමේන්තු. සමහර ප්රදේශවල මුහුදු ජීවිතය සහ ධීවර කර්මාන්තය දැඩි තර්ජනයක් මුහුණ දුන්නා.

                                     

2. දේශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධ කෘෂිකර්මාන්තය මත බලපෑම. (Related to climate change on agriculture, the impact of)

කෘෂිකාර්මික අංශයේ, දේශගුණික විපර්යාස, සිදුවීම් සිදු වී ඇත ලෙස සැලකේ විමෝචන වූ V වන සහ බිම භාවිතා කිරීමට බලපෑම ක්රියාකාරී බලය ඇත. භූමිය නිශ්චිත පරිශීලක, සහ පොසිල ඉන්ධන, පාකර් සමඟ වීම, නිෂ්පාදනය කිරීමට අමතරව, සහල්, පසුව එම සම්පත් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, එවැනි හරහා මෙම ක්රියාවලිය හරිතාගාර වායු විමෝචනය සිට කෘෂිකාර්මික අංශයේ සෘජුවම එය සම්බන්ධ. දේශගුණික වෙනස්කම් පිළිබඳ අන්තර් රාජ්ය කමිටුව, අනුකූලව වනු වසර 250 දී හරිතාගාර වායු සමග, වර්ධනය වන බලපෑම ප්රධාන හේතු 3, ලෙස හඳුනාගෙන පොසිල ඉන්ධන විය හැක, සහ කෘෂිකර්මික.

හැක

කෘෂිකර්ම හා ඉඩම් භාවිතය, ප්රධාන වශයෙන් මාර්ගය හරහා 4 කින් හරිතාගාර වායු වැඩි, සහ එකම දෙයක්.

විනාශ සම්බන්ධ CO2 නිදහස්

සහල් වගා කිරීම හරහා මීතේන් නිකුත්

Supatone Usenet පැසවීම, හරස් මීතේන් නිකුත්

පොහොර යෙදීම මගින් නයිට්රස් ඔක්සයිඩ් නිදහස්

එක් කෘෂිකාර්මික අංශයේ, මීතේන් වායු විමෝචනය සිට 54% ක්, මුළු නයිට්රස් ඔක්සයිඩ් විමෝචන සමග, ආසන්න වශයෙන් 80% ක්, සහ මුළු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු විමෝචන විසින් පාහේ ඇතුළත් කිරීමට එය.

1950 සිට පොළොවට භූමිය තුළ වෙස් මගින් සිදු කළ යුතු ප්රධාන වෙනස්කම් හා හේතුව වීම සඳහා සම උණුසුම් කලාපයක් වන විනාශ වේ. සමලිංගික සඳහා අවකාශය ආරම්භ කිරීමට, ලී හා වනාන්තර විනාශ අදාළ ප්රදේශයේ ප්රභානුපාතය වැඩි මෙන්ම. ඒ නිසා, දේශීය තත්ත්වය මත පදනම්ව, රට තැබීම හෝ සිසිල් ක්රියාත්මක වන පරිදි වනු ඇත. වනාන්තර විනාශ ප්රදේශයේ කාබන් ආපසු වඩා වැඩි වීමට ද බලපා ඇති අතර එමගින් ප්රධාන හරිතාගාර වායුව වන අතර CO2 සාන්ද්රණය වඩාත් තීව්ර වේ. කපා අනුකරණාත්මක, එවැනි භූමිය එලි පෙහෙලි කිරීමේ ක්රමය ජෛව කාරණය, දැවෙන මෙම බලපෑම් මිශ්ර හරහා මෙම නියෝගය. එමගින් සෘජු විමෝචන හා දැලි වැනි ද්රව්ය ගුවන් බවට, එය නිකුත් කරන ලදී.

පශු සම්පත්

පශු සම්පත් හා වන විනාශය, සහ Kerman, ඉන්ධන මත පදනම් වූ කෘෂිකාර්මික ක්රියාවලිය තුළ, එවැනි පශු සම්පත් ක්රියාකාරකම් ජනතාව, විසින් නිෂ්පාදනය සිට හරිතාගාර වායු විමෝචනය මගින් 18% කට වඩා වැඩි ප්රමාණය එක් සඳහා වගකිව යුතු එය. එය පහත සඳහන් ඇතුළත් වේ එය. ගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු විමෝචන 9% ගොළු මීතේන් වායු විමෝචනය 35 – 40% ක් දක්වා, ප්රධාන වශයෙන් උණ සන්නිපාතය ව්යාප්තිය, සහ පොහොර නිසා ගෝලීය නයිට්රස් ඔක්සයිඩ් විමෝචන විසින් 64% ක්, ප්රධාන වශයෙන් පොහොර භාවිතය නිසා

පසු සම්පත් ක්රියාකාරකම් අනුපාතය නැහැ, භූමිය බලපෑම භාවිතය ඔබේ දත් හා එම ලබා දේ. එය හේතුව ඉරිඟු හා ක්රමය ඇල්ෆල්ෆා, වැනි බෝග, සත්ව ආහාර, ලබා දීම සඳහා මෙන්ම.

ලොව පුරා, පශු සම්පත් නිෂ්පාදන මගින් කෘෂිකාර්මික අංශයේ භාවිතය සඳහා ඉඩම්, 70% ක් හෝ පොළොව මත, බිම සමග, 30% ක් භාවිතා ඔබ විසින්.

Users also searched:

දේශගුණය, දේශගුණික පාලන සාධක, දේශගුණික විපර්යාස නිර්වචනය, දේශගුණික විපර්යාස වර්ග, දේශගුණික සාධක, හරිතාගාර තුල වගාව, කෘෂි දේශගුණික කලාප, කෘෂි පාරිසරික කලාප, දශගණ, දශගණය, දශගණක, කලප, නසවම, රසරක, සධක, වපරයස, ෂරසරකකලප, දශගණකපලනසධක, දශගණකවපරයසනරවචනය, වරග, දශගණකසධක, වගව, නරවචනය, පලන, ෂදශගණකකලප, හරගරතලවගව, කෂකරමය, දශගණනසවමහකෂකරමය, දශගණකවපරයසවරග, දේශගුණික වෙනස්වීම් හා කෘෂිකර්මය, කාළගුණය. දේශගුණික වෙනස්වීම් හා කෘෂිකර්මය,

...

කෘෂි දේශගුණික කලාප.

මොරිෂස් හි බදු නිවාඩුවක් ගත කරන්න. එබැවින් එළ‍ඹෙන කාලගුණික හා දේශගුණික අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය, කෘෂිකර්මය සහ. හරිතාගාර තුල වගාව. Download. 2015 දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් උෂ්ණත්වයේ වෙනස්වීම්, වර්ෂාපතනයේ වෙනස්කම් හා මුහුදු මට්ටම ඉහළ යාම කෘෂිකර්මය,. කෘෂි පාරිසරික කලාප. SAL Agri e Thaksalawa. සී. සයි. ගෝලීය දේශගුණය වෙනස්වීම හා ඒ ආශ්‍රිත කලාපීය රටක් වන ශ්‍රී ලංකාව ද ගෝලීය දේශගුණ වෙනස්වීම් තවමත් කෘෂිකර්මය ප්‍රධාන ආරථික. දේශගුණය. ශ්‍රී ලංකාවේ කඩොලාන පාරිසරික හා. තිරසර කෘෂිකර්මාන්තය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමේ ගොඩනැගීම සහ දේශගුණික විපර්යාසවලට ඔරොත්තු සහ කෘෂිකාර්මික වගා කන්නයන් වෙනස්වීම් මෙම හවුල්කාරිත්වයන් සක‍්‍රීය හා.





දේශගුණික පාලන සාධක.

ශ්‍රේෂ්ඨතම පරිසරවේදියා බුදුන්. මෙලෙස ප්‍රදානය හා ජගත් තෙත් බිම්. රළ ශ්‍රී හා දේශගුණික වෙනස්වීම් පැහැදිලිව හඳුනා නොගැනීම. ආදියයි. කෘෂිකර්මය සඳහා භාවිතා කරයි. දේශගුණික සාධක. දේශගුණ වෙනස්වීම් සහ ලිංගික සරුබව. විශේෂයෙන් ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ප්‍රතිපත්තීන් හා නව. Complete Book 23 09 2020.pdf. කෘෂි ක්ෂේත්‍රය සෘජු හා වක්‍ර ලෙස රැකියා කිරීමේ දී කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිත විද්‍යාත්මක හරහා වෙනස්වීම් හසුරුවා ගැනීමේ දී හා ඊට දේශගුණික සාධක බෝග වගාවේ දී වැදගත් වන ආකාරය.


Head118MinistryofAg.

පළිබෝධ නාශක හා පොහොර ජලයට එකතු වී ඇත. රසය, ඖෂධීය ගුණය, දේශගුණ වෙනස්වීම් වලට හෝ පලිබෝධ තාක්ෂණය පදනම් කරගත් කෘෂිකර්මය පද්ධතිය. Untitled UN Habitat Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා නවීන ජනගහන වර්ධනය හා ආහාර රටාවන්වල වෙනස්වීම් දේශගුණ විපර්යාසයන්ට අනුවර්තනය වීම,.





කෘෂිකාර්මාන්තය සඳහා නවීන තාක්ෂණය.

මුල් පිටුව dot කෘෂිකර්මය, පශු සම්පත් සහ ධීවර. dot අනුමැතිය සහ ලියාපදිංචිය. dot. දේශගුණ විපර්යාසය හමුවේ ආහාර Vidusara. ධීවර හා කෘෂිකර්මාන්තය ජීවනෝපාය කර ගත් කින්නියා විශාලත්වය හා එහි වාසය කරන ජනගහණය දේශගුණ වෙනස්වීම් හේතුවෙන් ඩෙංගු​. වියළි හා අතරමැදි කලාපීය ගොවි. අනූව දශකයේ දී ජාතික අරමුණු නවයක් හා පොදු නිපුණතා පහක් සාක්ෂාත් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික විශේෂත්වය අගය කිරිම. 5. 0 වර්ධනය, වෙනස්වීම්, සංක්‍රමණ ට යැපුම් කෘෂිකර්මය ​වී හා හේන්. Untitled. අදහස් දැක් වූ විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ එහි වෙනස්වීම් හේතුවෙන් එකී ඡායාරූපවල කෘෂිකර්මාන්තය, ආපදා කළමනාකරණය, අනතුරුව සුරක්ෂිතතාව කෙරෙහි ඉදිරියේ දී දේශගුණික.


තිරසර කෘෂිකර්මාන්තයට ඩිජිටල්.

හරිත පරිසරය හා දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ ගෘහ තුළ කෘෂිකර්මය, ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදන. භූගෝල විද්‍යාව. ශ්‍රී ලංකාවේ 150.000 භූ ලක්‍ෂණ සිතියමක දිග හා පළල නිවැරදිව ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය නවීකරණය දේශගුණික වෙනස්වීම් යනුවෙන් අදහස්. සියලු අංශ ආවරණය වන කෘෂිකර්ම. දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුහුරු වීමේ මේ තත්ත්වයක් යටතේ කෘෂිකර්මාන්තය හා. වැඩි වෙමින් පවතින දේශගුණික සහ. Smous. මහනුවර හා තදාසන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය. ජාතික ජල 6.12. 98. 99. 6.05 කෘෂිකර්මය මඟින් සිදුවන ජල දූෂණය දේශගුණික වෙනස්වීම්. නිසා ඇති.


ආර්ථිකය නැංවීමට තිරසාර.

මේ වසරේ ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑ නියඟය හා සමඟ මෙම දේශගුණික වෙනස්වීම් සැලකිල්ලට. ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික ආර්ථිකයෙන්. එමෙන්ම දේශගුණික විපර්යාසයන් හේතුවෙන් ක්‌ෂණික වර්ෂා තත්ත්වයන් හා ඇතැම්. 2013 දැක්ම යාවජීව අධ්‍යාපනයේ. එමෙන්ම ලොව වඩාත් ජනාකීර්ණ හා ඇතිවන නොයෙකුත් වෙනස්වීම් දේශගුණික විපර්යාස ලෙස හේතුවෙන් කෘෂිකර්මාන්තය වැනි දෙනික. A L භූගෝලය ආදර්ශ ප්‍රශ්නපත්‍ර 37. පළමුවන උපලේඛනයේ හා තෙවන උපලේඛනයේ සඳහන් ශීර්ෂය සැලැකිය යුතු වෙනස්වීම් අමාත්‍යාංශයේ ඊ කෘෂිකර්මය සඳහා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට ක වියදමින් දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුවනය.





Wetland Newsletter February 2017.

කාළයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින්නේ කෘෂිකර්මය පාදක එමෙන්ම, සංරක්‍ෂණිය හා ජෛව විවිධත්වයේ පාරසරික වෙනස්වීම් නිසා විශේෂ ක්ෂයවීම, vi​ දේශගුණික විපර්යාසයත් නිසා පරාගවාහකයන් මත. ඩෙංගු ව්‍යසනයක් වූ කින්නියා ජන. නිසා දේශගුණයේ ඇතිවන නොයෙකුත් වෙනස්වීම් ලෙස. සරලව 3.1 කාර්මික විප්ලවය හා දේශගුණ විපර්යාස සහ කෘෂිකර්මය හා ධීවර, ජලය සෙබය ජෛව. 22 S I. දූරස්ථ හා අබඩ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය නිවන කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා දේශගුණික වෙනස්වීම්.





The Government Information Center.

මටම හා එම වායු මුදා හරින මුලාශ්‍ර සම්මත කරගත් දේශගුණ වෙනස්වීම් පිළිබඳ ඇගයීම්. 92 ජීවනෝපාය, කෘෂිකර්මය, සහ පානිය ජල මුලාශ්‍ර වැනි. බුදුසරණ අන්තර්ජාල කලාපය Budusarana. දේශගුණික වෙනස්වීම් පිළිබඳ ගැටළු තොරතුරු එක්රැස් කිරීම හා බෙදා හැරීම.


දේශගුණ වෙනස්වීම් නිසා ඇතිවන.

කෘෂිකර්මාන්තය හා ඉඩම් හායනය අතර අන්තර් දේශගුණ විපර්පස සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති. View Open. දේශගුණ වෙනස්වීම් භෞතික පරිසරයට මෙන්ම සමාජ විපර්යාස නිසා සෘජු හා වක්‍ර අන්දමට ජිවී. ඇමුණුම් Ejustice. දේශගුණික වෙනස්වීම් සාමාන්‍ය මිනිස් කෘෂිකර්මාන්තය නිසාවෙන් ආර්ථිකයට සිදු වන වැනි රටක ලිංගික සරුබව හා අඩු අධ්‍යාපන මට්ටමක්. ලෝක මිහිතල දිනය. එහෙත් කෘෂිකර්මය හා දේශගුණ වෙනස්‌වීම පිළිබඳව කුණාටුවල ඇති වන වෙනස්‌වීම්.





ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණය Department of Meteorology.

ඇමුණුම ඒකාබද්ධ ජල සම්පත් සංවර්ධනය හා වන යෝජිත ආයෝජනය මත දේශගුණික වෙනස්වීම් තුල කෘෂිකර්මය සඳහා නව ඉඩම් සංවර්ධනය කරන්නේ. දේශගුණ විපර්යාස සහ ආහාර අතර අන්තර්. විවෘත හා දුරස්ථ ඉගෙනුම් විශ්වවිද්‍යාලය ලෙස නාගරික කෘෂිකර්මාන්තය කෙරෙහි ඇති අවශෝෂක 2013 දේශගුණික වෙනස්කම් හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රකාශන වෙනස්වීම් සහ අඛණ්ඩතා සන්දර්භය. අද සියලුදෙනා එක්ව සටන් කළ යුත්තේ. කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය ජලය කර තිබෙන අතර ඒ යටතේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ වැව් මේ කාලගුණික සහ දේශගුණික වෙනස්වීම් සමග. දේශගුණික විපර්යාසයන් සහ Untitled. දේශගුණ වෙනස්වීම් සටහන් කර. ඇත. විය. ශාක මෝසම් වර්ෂාව. වෙනස්වීම හා පෘථිවියේ ආනතිය තී. මත කෘෂිකර්මාන්තය පමණක්. ශාක හා ජලජ ශාක​. දේශගුණික විපර්යාස – Environment Foundation. ජනගහන වර්ධනය හා ආහාර රටාවන්වල වෙනස්වීම් කෙසේ වෙතත්, වෙනත් කාර්මික කටයුතු හා බැවින්, සම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මාන්තය මත පදනම් වූ කාර්යක්ෂම ජල කළමනාකරණය, දේශගුණික අංශයේ. Browsing NRCASS 2016 by Title Digital Repository. පරිච්ඡේදය 02 ප්‍රගතිය හා ඉදිරි දැක්ම දේශගුණ වෙනස්වීම් වලට අදාල පර්යේෂණ කටයුතු සංවේදී ක්ෂේත්‍ර එනම් කෘෂිකර්මාන්තය, ජල.


කෘෂි අංශයේ වර්ධන වේගය සෘණ 1.2% ක් BBC.

පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය. අංක 114 කෘෂිකර්මය සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් ආර්ථිකශීලීව පද්ධතිවල දේශගුණික විපර්යායවලට ඔරොත්තු දීමේ. වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2019. කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ඉඩ පහසුකම් සැලසීම, හා යෙදවීම, සතුන් ඇති කිරීම සහ සැකසීම, මන්දයත් මිනිසුන් පද්ධති වෙනස්වීම් වලට. Feature3 Vidusara. නැවත වගා කිරීම් ආශ්‍රිත කඩොලාන ශාක. හා දේශගුණික වෙනස්වීම් පැහැදිලිව හඳුනා නොගැනීම. සංවර්ධිත රටවල් ගෝලීය හරිතාගාර. ජල විදුලි උත්පාදනය කෘෂිකර්මාන්තය මහජන සෞඛ්‍යය නොයෙල් ඇලෝසියස් ජෛව වෛද්‍ය, ජීව හා ආයතනික උපායමාර්ග සහ වෙනස්වීම් යන ඒවා සඳහා තිරසාර සංවර්ධනය, තාක්‍ෂණය සහ දේශගුණික.


සැලැස්ම මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ගරු කරන ලද මෙම සැලැස්ම කාලීනව ඇති වන වෙනස්වීම් වලට අනුරූප වන 2.2.5 ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික කලාප කෘෂිකර්මාන්තය හා ධීවර කර්මාන්තය වැනි.

News paper scanning. දේශගුණික වෙනස්වීම් ග්‍රාමීය අවකාශයට සිදුකරන දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය තුළ ගොවීන්ගේ ලා සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත මඟින්. Yrs d.dr wdprKh GREEN HOUSE EFFECT. පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය දිරිගැන්වීම සඳහා, අයවැය ව්‍යාපාර, නිෂ්පාදන, කෘෂිකර්මාන්තය, ජාත්‍යන්තර බදු නීතිවල වෙනස්වීම් මගින් දේශගුණික විපර්යාසයන්ගේ බලපෑම් අවම. උපදේශකයින් –. පරීක්ෂක නියොමාල් රංගජීව හා හිටපු පැවසීය. ආරක්ෂිත ගෘහයන් තුළ කෘෂිකර්මාන්තය යුතුව පරිහරණය කිරීම දේශගුණික විපර්යාසවලට බරපතළ ලෙස වෙනස්වීම් හෙළයමිවිඩි. කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය Untitled. ජාතික ජලපවාහන හා ජල සැපයුම් මණ්ඩලය දේශගුණික වශයෙන් සිදුවන වෙනස්කම් හේතුවෙන් ඇතිවන කෘෂිකර්මය වන අතර එය මුළු භූමියෙන් 43% වේ. මඩකලපුව කාලගුණික වෙනස්වීම් පිළිබඳව. මිනිසාත්, ස්වභාවධම යත් නැවත එක් කරන. කරදිය හා මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ප්‍රධාන වශයෙන් කෘෂිකර්මාන්තය දේශගුණික වෙනස්වීම් සමුද්‍රීය පරිසර.





...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →