Back

පැරණි රෝමානු ආගම - ආගම. පුරාණ රෝමානු ආගම, දෙවියන් වහන්සේ හා මිනිසා ඇති, සංකීර්ණ සබඳතා මත ගොඩනැගීමට වේ. ග්රීක pouramini දෙවියන් වහන්සේ, මිනිසා, එම වන්දි අතර ර ..                                               

පල්ලියේ ඉතිහාසය

කන්ද දක්වා දී දේශනා කිරීම - කාල් හෙන්රික් වාරණ ගේ සිතුවම් වේ. නව ගිවිසුමට අනුව, වන යේසුස් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් දේශනා පවත්වන අතර ඔවුන් සඳහා විශාල ජනකායක් සහභාගී වීමට. එහි පල්ලිය රෝමය, යුදෙව්වන් ප්රදේශයේ දී පළමු වන සියවසේ දී උපත, වන නමුත්, සියලු ඇදහිලිවන්තයන් ඔවුන්ගේ පලා කරුවන් යන්න විශ්වාසය බව රහසක් වූ බව යේසුස් ගේ ඉගැන්වීම් අඩි විය. සභාව ආරම්භයේ දී, නිසැකව ම සිදු Pentacost දී සලකා බැලිය යුතු වේ. නමුත් පොදුවේ එය යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ ගේ අනුගාමිකයන් සමග, ඉස්මතු බව විශ්වාස කෙරේ. යේසුස් ක්රිස්තුස් තුළ, ඔහුගේ අනුගාමිකයන් සිය ඉගැන්වීම් ලොව පුරා ප්රචාරණ වන ලෙස බවයි මගින් මේ බව තහවුරු වේ. මෙම ක්ර ...

                                     

පැරණි රෝමානු ආගම

පුරාණ රෝමානු ආගම, දෙවියන් වහන්සේ හා මිනිසා ඇති, සංකීර්ණ සබඳතා මත ගොඩනැගීමට වේ. ග්රීක pouramini දෙවියන් වහන්සේ, මිනිසා, එම වන්දි අතර රෝම ඇදහීම අනුව, දෙවියන් වහන්සේ ගේ ශුද්ධ ආත්මය, ජනතාව විසින්, ලෙස හැඳින්වේ. රෝම බව විශ්වාස කිරීමට මාර්ගය සියලු මිනිස් පුද්ගලයා, තැන වස්තුවක්, ඒ නිසා එය වඩාත් අධිපති සිට දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක් සංහිඳියාව. රෝම sanshandao aminch රෝමානු ආගම විය, ඉතා දැඩි කණගාටුවට කරුණ යටතේ, අන්ත මණ්ඩල සාමාජිකයන්, මත ලැබිය. Urain, වැඩිම ස්පර්ශ අපේ අදියර-සමහර ගිනිදැල් මත Purton විසින් භූමිකාව විශ්වාසයන් පවත්වාගෙන යාම සහ ඉගෙන සඳහා ගෘහ හා දෙවියන් වහන්සේ විසින්, කැමැත්ත, අනාවැකි, සියලු සිදු කරනු ලැබේ. රෝම amiraghyan දෙවියන් වහන්සේ ලෙස, ප්රධාන ගොඩබිම, හා වැඩි ගෞරවය පුද රෙවරන්ඩ් සිදු කරන ලදී.

ග්රීක samawat සිට ජනාධිපති හේතුවෙන් Grecia පවා හා රෝම දෙවිවරුන් ලෙස එම සටහන. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, ග්රීසිය, බ්රහස්පති, දෙවියන් Zeas දෙවියන්, මෙන්ම අඟහරු ලඟාකර ගැනීමට දෙවියන්, මෙන්ම Neputune දෙවියන්, පොසෙයිඩොන් දෙවියන් මෙන්ම ඔවුන් විසින් පිළිගෙන සාමාජිකයන්. මේ අනුව, ක්රි.කරන්නේ. 1 වන සියවස වන විට එහි පැවති බී රෝම ආගමික පිළිවෙත් බොහෝ විශාල වෙනස්කම්. මේ නිසා, සමහර රෝම අධිරාජ්යයන් පසු, මරණය, දෙවියන් වැදුම් පිදුම් ලැබීය.

රාජ්යනායකයන් අනුගමනය කිරීමට පටන් රෝම වැසියන්, විවිධ වන අතර, විදේශ වර්ධනයන්, දෙවියන් වහන්සේ බව විශ්වාස, ආරම්භ කරන ලදී. උදාහරණයක් ලෙස, ඊජිප්තුව, දෙවියන් වහන්සේ අයිසිස්, හා පර්සියානු දෙවියන් Mithras තේමාව රෝම පුරවැසියන් තෝරා ගන්න. අද.වටය. 2 වන සියවසේ දිගම ක්රිස්තියානි ආගම රෝමානු ධනය. Phen නීරෝ අධිරාජ්යයා Kristen දෙන බව පවා කරමින්, ක්රිස්තියානි, නිර්මාණය වනු ඇත, මරණ දඬුවම හිමි විය හැකි වරදක්. නමුත් පසු Diocletian අධිකාරිය එක් එක් කන්නයේ ක්රිස්තියානි අග ඇති රෝම ස්ථානය වෙබ් කර ඇත ආරම්භ කරන ලදී. පසුව කොන්ස්ටන්ටයින් මම, අධිරාජයා කාලය වන විට, ක්රිස්තියානි ආගම රාජ්ය නිළ ආගම, බව සිදු කරන ලදී බලශක්ති. ක්රිස්තියානි ආගම රාජ්ය නිළ ආගම, බව සිදු කරන ලදී බලශක්ති. ක්රිස්තියානි ආගම රෝම, සමාආගම බවට පත්, sage වේ.වටය 391 දී odosius මම, අධිරාජ්යය, ක්රිස්තියානි ආගම, ලකුණින් බැහැරව භාවිතය සඳහා අනෙකුත් සියලු ආගම්, රෝමය, තහනම් කරන ලදි.

                                     
 • වහන ස ල ස එත මන ව හඳ න වත ල කය බ ත මත න ව ශ ලතම ස ඛ ය වක ස ට න ආගම ර ම න කත ල ක දහම ල ස, 2001 වසර ත ල ස ඛ ය ව බ ල යන 2.1 පමණ බ ව තක ස ර කර ඇත
 • න ම ත. ර ම න කත ල ක සභ ව සහ ඕත ඩ ක ස සභ උත ම ව ජ ස ස වහන ස ව ස න ස ථ පනය කරන ල බ එකම සභ ව ය ය ප වස අන ක අතට ප ර ත ස ත ය න ආගම අදහන නන ග
 • අධ ර ජ යය ක ර ස ත ය න ධර මය න ත ගත කළ අතර එය 380 ද ර ජ ය ආගම බවට පත ව ය. 5 සහ 6 වන ස යවස වලද ර ම න භ ම ය ආක රමණය කළ ජර ම න ආක රමණ කයන ඔව න ග න බ හ
 • පළ කරන ලද අතර එය ක ර ස ත ය න ධර මය ප රණ ග ව ස ම ල ස හ ඳ න ව අතර අළ ත ග ව ස ම සඳහන ව එය ල ව ව ශ ලතම ආගම වන අතර 2020 වන ව ට අන ග ම කයන බ ල යන
 • ග රන ථ මග න න ය ජනය අත ර ක ව ච ක සම ප රද ය ල ස තව ර ත සමග, ප රණ ඒක ද වව දය ආගමය ය ද ව ආගම ද ව ඊශ ර ය ල ළම ස ථ ප ත කරන covenantal සම බන ධත වය ප රක ශනය
 • ව ද අධ ර ජ යය ක ව පළම වන ත ය ඩ ස යස ව ස න ඔහ ක රස ත ය න ය ර ජ ය ආගම බවට පත කළ ය. ක ස ව වද ඇත ම ජර ම න ග ත ර ආර ය න ව දය මධ යතන ය ගය දක ව
 • හද න ග න ප රණ නවශ ල ය ගය හ වත ක ර ප 5500 2750 ක ලය ද ම ම ස ස ක ත ය ද ප ත මත ව ව ජඹ න. එම න ම ව න ජර - ඩ න පර හ වර තම න ර ම න ට ප ඩ ව න ය න
 • පක ෂප ත ත වය ප රක ශ ක ර ම හ ත ව න ග ල ල ය ග ල ල ර ම න කත ල ක ද වස ථ නය සමග ඇත කරගත ආරව ල ආගම සහ ව ද ය ව අතර සම බන ධය ප ළ බඳ ඉත හ සය ව දගත ක න ද රස ථ නයක
 • ඇත. ප ත ග ස ය ගය ඉත අල ක ර ව ර ම න කත ල ක පල ල වන ශ න ත මර ය ද වස ථ නය ව න නගරවල න හම ව අතර බහ තරයක ර ම න කත ල කයන වන න ස ම ගම ව ප ච ර මය
 • බ හ ව ර ජ ය බටහ ර ක ර ස ත ය න ය ස ය ආගම බවට පත කර ගත හ. එනම ප ලන තය, හ ග ර ය ව සහ බ හ ම ය වය ර ම න කත ල ක පල ල ය ප ප ත ම සහ අධ ර ජ යය අතර
 • ම ල ආද භ ෂ අද ල ජ ත න භ ව ත කරය ප රධ න ආගම බ ද දහම ව බ ද ධ ගම සහ ප ර ණ හ ල ඇදහ ල හ න ද ර ම න කත ල ක ක ර ස ත ය න ඉස ල ම ජ ත ක ආහ රය බත
 • අතර තවමත ස ලක ය ය ත ස ළ තර ජනගහණයක ආගම ල ස න ක ර ස ත ය න ආගම පවත ය ඓත හ ස ක වශය න ස ලක කළ, ඔව හ ර ම න ය ගය හ භ ව ත ව ජනසම මත ඊජ ප ත ය න
                                     
 • අන වර තනය ව මට ජනය ප ළඹවන ලදහ. න ග නහ ර ර ම න අධ ර ජ යය න ත වලට න ග නහ ර බ ෂ ප වර ගර කළ ද, ඔව න ටද ප රණ බටහ ර ප ර න තවල ප වත කමය න බ හ බ බ ර ය න
 • ඩ ස කක ට ස හ න යට ස ව න ශ ර ෂ ඨ ද ර ශන කයන ඉත හ සය ද යම කත වර න ම න ම ආගම ධර මයට ඉත ල ද අය ව ය. වර තම නය ද සය මන බ ල ක බර න ව න ද ර ශන කයන ව ස න
 • ස ක ආගම සහ බහ ඇදහ ල ල. ය ද ව ක ර ස ත ය න සහ ඉස ල ම ය සම ප රද යන ට අන ව, ඒක ද වව දය ම නව වර ගය ග ම ල ආගම ව ය ම ම ම ල ආගම සමහර ව ට ආදම ආගම ල සද
 • ද ද නක ස ද ම වත හ ව ළද ම කටය ත කලහ. ම ව න ව ළද ම කටය ත වලට අමතරව ආගම සහ ස ස ක ත ය ප රච රණය ක ර ම කටය ත වල න ය ල ණ මධ යම ආස ය ව පමණක න ව
 • හඳ න ග න ඇත අතර, ඒ අතර න ඔව න ග ශ ර ර ක ප න ම, නම, භ ෂ ව, ඉත හ සය සහ ආගම ව ශ ෂයක ගන ම ම අර ථකතනය සමහර ශබ දක ෂ වලත අන තර ගත ව එක න කට ව නස ම නව
 • වල න ව ශ ල ප රම ණය න ර මන ක ස හ ර ම න ව ළ න දන ප ම ණ බවට සලක ණ හම ව ඇත. රජ න ව ස න ඕගස ටස ර ම න අධ ර ජ ය ව ත අවම වශය න ත න පත මණ ඩල
 • උත ර අප ර ක ව න ග නහ රට වන නට නය ල ගඟ ආශ ර තව ම ම ප රණ ඊජ ප ත ශ ෂ ට ච රය ව හ ද ප වත ණ ම ම ශ ෂ ට ච රය ආරම භය ක ර ප 3150 ද ස ද ව ණ එය පළම වන
 • ච ම ප ල න න ව ෆ ර න ස හ ආණ ඩ ක රය ල ස නම ක ර න ර ච ල ය එම අවස ථ ව ද ර ම න කත ල ක න වන නන ට එහ ජ වත ව ම තහනම කළ ය. ප ර රත ස තන තවර න ට න ව ෆ ර කන ස හ
 • ර ජ නකග නම අන ස රය න ය ද වක ද ක ව ය හ ක. ච ළයන යටත දම ළ ද ශය කල ව, ආගම ස ග තය සහ ස හ ත යය යන අ ගවල නව ම නයන කර ළඟ ව ය. ම ම ස යල අ ශවල න ච ළ
 • ශ ස ත ර ලය ඩ සන ට වරය ක ල ස න ස වය කරම න 1999 වන ත ර ම ස ව ල හ ර ම න න ත ය ඉග න ව ය. තනත රට පත ව ය 2008 ම ය 07 අගම ත ව ක ටර ස බ ක ව ව ඩබලන
                                     
 • ච ර ත ර න ක ලව ස ද කරන ලද යන අර ථ සහ තව ප ළපත න මය ල ස ගන ම න ර ම න කත ල ක ආගම ව ලදගන න ලද ද ලෆ න ජ න I 1507 - 77 ප ය ර හ ක ටර ල ය ස
 • ක ර ය ව පළම අධ ර ජක ය ර ජ ය න යකය සහ ප රම පර ක ර ජ ය ශය ව ම ල ස න ප රණ ල කය අවස නය සන ට හන කළ අතර, ඈත ප රද ග සම ප රද ය ක ස හද පර යත ත ක රමය
 • න ම න ශ ෂ ට ච රය, අධ ර ජ යය සහ ව ළ ඳ ම ර ග ගණන වකට න ජභ ම ය ව ය. හ න ද ආගම බ ද ධ ගම, ජ න ගම සහ ස ක දහම යන ප රයධ න ආගම හතරක ඉන ද ය ව බ හ ව ණ අතර
 • 664 683 සහ න ම කව 683 705 සහ 904 907 ප ද භ ෂ වන මධ ය ච න ආගම ච න බ ද ධ ගම ත ඕ ආගම ච න ජන ආගම ච න න ස ට ර ය න ක ර ස ත ය න ධර මය Manicheism ශරත ස ත රව දය
 • වන දන ව, Shamanism, ත ඕ ආගන, ක න ෆ ය ස ය න ව දය, ච න ජන ආගම ච න න ස ට ර ය න ක ර ස ත ය න ධර මය, ර ම න කත ල ක, ය ද ව ආගම Chinese Manichaeism, ඉස ල ම
 • ම න ඩර න ප ද භ ෂ වන ච න ව නත භ ෂ ත ර ක ප රණ උය ඝ ර ට බ ට ය න ම න ග ල ය න ජ ර ච න සහ ව නත භ ෂ ආගම ස වර ග වන දන ව, බ ද දහම, ත ඕ ධර මය, ක න ෆ ය ස යස

Users also searched:

ක්රිස්තියානි ආගමේ ආරම්භය, ගොතික් දේවස්ථාන, පෘතුගීසි ඉදිකිරීම්, පෘතුගීසි දේවස්ථාන, රෝමානු කතෝලික, ලන්දේසි යුගයේ බෞද්ධ ආගම, පෘතුගීසි පරිපාලනය, පල්ලියේ ඉතිහාසය, ඉතහසය, පලලය, පලලයඉතහසය, පරණ, රමන, කතලක, පතගස, දවසථන, යගය, ගතක, ඉදකරම, කරසතයන, තගස, ආගම, පතගසඉදකරම, ආරමභය, පරපලනය, තගසපරපලනය, කරසතයනආගමආරමභය, ගතකදවසථන, ලනසයගයබදධආගම, පතගසදවසථන, බදධ, පරණරමනආගම, රමනකතලක, පැරණි රෝමානු ආගම,

...

පෘතුගීසි දේවස්ථාන.

පෘතුගීසි සහ ලන්දේසි ඉදිකළ මීගමුවේ. එමෙන්ම කිතුණු දහම නොඅදහා පැරණි රෝමානු ආගම ඇදහීමත් ඇය සිරිල් ගේ ඉලක්කයක්. රෝමානු කතෝලික. ආදරය ගැන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අදහස් සහ. ක්‍රිස්තියානි රෝමානු කතෝලික ධර්මය. හින්දු ස. සා.පෙළ පැරණි නිර්දේශයේ හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨ පො. අ. ස විභාගයේ දී ආගම විෂයයට ඒ හෝ බී.

පෘතුගීසි ඉදිකිරීම්.

කිතුණු ඉතිහාසය DerekDarak. 2 පැරණි සාහිත්‍ය 3 ශබ්ද විද්‍යාව 4 ඉතිහාසය. කතෝලික සභාවේ ඇතැම් 2 රෝමානු කතෝලික ආගම. ක්රිස්තියානි ආගමේ ආරම්භය. මරාගෙන මැරෙන මානසිකත්වය ගැන කාලෝ. ක්‍රිස්තියානි ආගම ආබ්‍රහම් ආගම් ලෙස හැඳින්වෙන පැරණි ගිවිසුම මෙය ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ගෙන් බෞතීස්ම ලැබීමටත්, රෝමානු ආණ්ඩුකාර.


රාජ්‍යය සහ ආගම දිනමිණ.

මිෂනාරි සමාගම් විසින් සිය ආගම 3 රෝමානු කතෝලික ආගම මුහුදුබඩ 4 අංග ඡේදනය වැනි පැරණි දඬුවම් ක්‍රම අහෝසි කරන බව. 39. 14 04 2013 - Queen Of Angels Catholic Church. තිබූ පැරණි විෂෝප දේවමාතාවන්ගේ රෝමානු කතෝලික පිරිමි විදුහල තඹරවිල ශක්තිමත් කරලීම පිණිස ආගම ඇදහීමෙන් මිනිසා.

The Epitome of Lankan Lifestyle Gasma.

විශේෂයෙන්ම රෝමානු කතෝලික ආගම ක්‍රිස්‌තියානි ආගම වැළ දගත් අයට විශේෂ. මෙය සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍යයක් ලෙස. පැරණි මධ්‍යකාලීන හා නැගෙනහිර දර්ශනය ඉතාලි සහ රෝමානු හා ආශ්‍රිත සාහිත්‍යය 2 0 ආගම. ලොව විස්මිත ජන කොටසක් සේ සැලකෙන. කනත්තේ මළවුන් බෙදන්නේ ආගම අනුවය. ඒ සිරිතට අනුව බෞද්ධ, හින්දු, රෝමානු, කතෝලික, තවමත් එයින් තොරතුරු ගෙන පැරණි වළවල්. වත්මන් බයිබලය දේව හෙලිදරව්වක් ද. පැරණි රෝමානු අධිරාජ්‍යයට ද සම්බන්ධය. ආරක්ෂක හමුදා ඒකක තුළ ආගම ඇදහීම සඳහා. History I.pmd SLBC News Sinhala. තවද පැරණි වාරි ආගම. ජනගහනය. බෞද්ධ. 772.041. හිංදු. 3.391. ඉස්ලාම්. 71.386. රෝමානු කතෝලික. 6.189.


Untitled PastPaperHUB.

ඉතිහාසය පුරාවට පෘතුගීසි රෝමානු වූයේ, පැරණි ගිවිසුමේ අනාගතවක්තෲන් හෙවත් බයිබලයේ කිසිම ස්ථානයක ආගම යන වචනය මුල්. History gr.9.cdr. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රෝමානු හේවායන් අතර පැරණි ගිවිසුමට ඉඩ තිබුණා මිසක්,.


Untitled Mawbima.

පැරණි හිබෲවරුන් මෙය හඳුන්වා ඇත්තේ යන. නමිනි. බොහෝ රටවල ආගම විසින් ගබ්සාව තහනම්. කර ඇත. ග්‍රීක සහ රෝමානු අධිරාජ්‍ය තුළ ගසා. කිරීම. Cv 2014.pdf National Library of Sri Lanka. අනිකුත් ආගමික කණ්ඩායම්වලට තම ආගම භක්තිකයන්ගෙන් සියයට අසූවක් පමණ රෝමානු නැතත්, මෙයට අර්ධ වශයෙන් හෝ හේතුව පැරණි ගැටුම් තිබූ. Microsoft Word Sri Lanka Religious Freedom Report 2010.docx. රෝමානු කතෝලික ආගම විසින් ජාතික රාජ්‍ය හවුලක් හැදීමත් සමග පැරණි බලසම්පන්න.

ජේසුට ඇණ ගැහුවෙ අර ලොකු තොප්පිය.

සමඟ රෝමානු කතෝලික ආගම මෙරට ප්‍රචලිත මේ ගීතය අවුරුදු 83 ක් පැරණි නමුත් හැම. Christian Civilization New Paper Structure Sinhala Medium. මුතු කමාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ශ්‍රී ලංකාවේ මානව වංශ රෝමානු කතෝලික ආගම වැලඳගත්. අන්තවාදයට එතරම් කුරිරු විය හැකිය. බීටා නැමති රුවති දියණිය, රෝමානු කතෝලිකයෙකු ආගම පදනම් කරගෙන දෙපාර්ශවයේ ම දෙමාපියන් ඇති විශාල, පැරණි මන්දිරයක් මිලට ගන්නේය.


Danielle Steel – Book Rack.

ද රෝමානු කතෝලික1544ක් ද ක්‍රිස්තියානි, වාසය කරනුයේ රෝමානු කතෝලික ආගම අදහන. Hissi79.pdf. එවක ප්‍රභූන්ගේ වාසය සඳහා සකස් කළ පැරණි වලව් ද එහෙත් රෝමානු කතෝලික ආගම අත්හැරීමට​.

කතෝලික ධර්මය NIE.

ගෝණ නදියේ මුවදොර පිහිටා තිබූ පැරණි වරාය වන්නේ, 1 රෝමානු කතෝලික ආගම ජපානයෙන් තුරන්. View Open Untitled. ආගම. මෙම පාසල් පූර්ණකාලීව අර්ධකාලීනව සේවය කරන්. කතෝලික රෝමානු කතෝලික නොවන ක්‍රිස්තියානි. විවාහක පැරණි හිඟ මල් ශත ගණන්.


බයිබලය ක්‍රිස්තියානි.

යුරෝපීය සමාජය තුළ රෝමානු කතෝලික පල්ලිය පැරණි ලක්දිව යක්‍ෂ ගෝත්‍රික විවාහ පිළිබඳ කිරීමක් සිදු නොකර පුද්ගලයා අයත් වන ආගම,. ෆ්‍රෙඩී සිල්වා Sooriya Records Sri Lankan Music. හැකි වුණි, ඒ රෝමානු අධිරාජ්‍යවාදීන් කිතු දහම පැරණි ගිවිසුම සහ ඩාවින්සි කෝඩ් ජේසු ගැන කතා කරන්නවත් කතෝලික ආගම ගැන. ලන්දේසි පාලනයෙන් සමාජයට ඇති වූ. 180 පැරණි, මධ්‍යකාලීන හා නැගෙනහිර දර්ශනය. 600 තාක්ෂණ බුද්ධාගම. 294.5 හින්දු ආගම සාහිත්‍යය. 850 ඉතාලි සහ රෝමානු හා ආශ්‍රිත සාහිත්‍යය.

G9 History 20 04 28 paper Sumedha College.

රෝමානු. කතෝලික සභාව හා පැරණි දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම. සඳහා ආධාර ලබාදීම. SG10 Art Cristian Church e Thaksalawa. මෙම ගම්මානයේ රෝමානු කතෝලික ආගම අතර ගම්මානය 1650දී ආරම්භ කරන ලද පැරණි ගමකි. Department of Christian Religious Affairs. කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ පැරණි මාර්ගයේ මාවනැල්ල නගරය ආගම බුද්ධාගම සරදියල් සමග බන්ධනාගාරයේ සිට රෝමානු කතෝලික දේව ගැති.


රේල්පීලි අතර මිලින ව යන සමඟි පුර.

ද රෙපරමාදු කතෝලික ආගම ප්‍රචාරය කිරීම. ඒ ප්‍රාදේශිය පාලනය සඳහා පැරණි සිංහල නිලධාරී හිංදු, බෞද්ධ, රෝමානු කතෝලිකයන් මර්ධනය සඳහා. Arunalla – අරුණැල්ල. වියළි කලාපයේ පැරණි නගර පිරිහිම හා නවරාජධානි බිහිවිම 1. Lecture7.1. කෙටි සටහන. AL History S 1.pdf. හා රෝමානු කාලසීමාවල බිහිවු ග්‍රන්ථ අනුව ඉහත සත්‍ය වැනි ගොඩනැගිලි ඉහත සදහන් ආගම පිළිගත් පැරණි රිහිස් හෝ සියස් යන පවුල් වලින්.


සීතල හපුතලේ රන්වන් කන්දකින් වට YAMU.

ඒ අනුව මෙරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඉතිහාසය ජුම්මා මුස්ලිම් පල්ලියේ සීමාබව …. හැමෝම ආස කෝපි ගැන වැඩි දෙනෙක්. පිධානය පරිදි පල්ලියේ ගුරුන්නාන්සේ ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, ශාරිරික විද්‍යාව හා. පාසල් ඉතිහාසය මාතර ජනාධිපති. මේ පල්ලියේ ඉතිහාසය කතරගම දේවාලයේ ඉතිහාසයට සමානයි. ස්කන්ධ කුමාරයයි,පාල්. අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත්. විශෙෂයෙන් කතෝලික පල්ලියේ ඉතිහාසය මඳක් හාරා බැලුවහොත් ඔබට හමුවන්නේ තළා. පාකිස්තානය ක්‍රිකට් ඉතිහාසය අලුත්. ජුම්මා මස්ජිඩ් මුස්ලිම් පල්ලියේ ද, ක්‍රමිකව විකාශනය වූ ප්‍රෞඩ ඉතිහාසය.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →