Back

‍දේශපාලන සංස්කෘතිය - සංස්කෘතිය. දේශපාලන පද්ධතිය ගොස් ආයතනික සඳහා සහ සැබෑ RYA හා සම්බන්ධය අවබෝධ කර ගත හැකි ය කිරීමට උදව් විය සංකල්පය දේශපාලන සංස්කෘතිය, හා සංක ..                                     

‍දේශපාලන සංස්කෘතිය

දේශපාලන පද්ධතිය ගොස් ආයතනික සඳහා සහ සැබෑ RYA හා සම්බන්ධය අවබෝධ කර ගත හැකි ය කිරීමට උදව් විය සංකල්පය දේශපාලන සංස්කෘතිය, හා සංකල්පය හඳුන්වා දෙන්න හැකි විය.

දේශපාලනය, සංස්කෘතිය, හා සංකල්පය දේශපාලන මණ්ඩලයක් වඩාත්ම ජනප්රිය මාර්ගය 1950 දශකයේ දී ජාතිය. දේශපාලනය, සංස්කෘතිය, හා සංකල්පය කේන්ද්ර අයිතිය මත, පසුව දේශපාලන විද්යා විෂය භූමිය තුළ ලිපි ලේඛන විශාල ප්රමාණය එකතුව. දේශපාලන සංස්කෘතිය යන සංකල්පය පුරෝගාමීන් දේශපාලන විද්යාඥයන්, ආමන්ඩ්, හා පණුවා විසින් දේශපාලන, සංස්කෘතික, දේශපාලන පද්ධතිය තුළ ජීවිත සාමාජිකයන්,දේශපාලන, සමුද්දේශ විසින් පුද්ගලයෙකුට, ආකල්පය ශෛලිය විලාසිතා රටාව පුද්ගල ආකල්ප ලෙස, හුනාන් මෙන්ම. එය දේශපාලන ක්රියාවක් ජනතාවට ගෙවීමට වේ, mod පිළිබඳ විෂය ක්ෂේත්ර තුළ ආත්මීය විෂය. ආමන්ඩ් හා පණුවා, දේශපාලන පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් වන මේ mod පුද්ගලයා මත අංග ලක්ෂණ කිහිපයක් හඳුන්වා දීමට එම ස්ථානයට.එහි පළමු වැන්න නම්, දේශපාලන විෂය වස්තුව දේශපාලන අරමුණ, සහ යම් යම් විශ්වාසයන් ගැන දැනුම එය. දෙවන අතර, ඇති බව දේශපාලන විෂය, වස්තුව, මෙම පුද්ගලයා Sambandham ඇමුණුමක් බවයි. බව ඇතුළත් indvent ප්රතික්ෂේප කිරීමට ප්රතික්ෂේප කිරීම, හා කාන්තා වේ. තෙවනුව, නම් දේශපාලනය විෂය, වස්තුව සම්බන්ධයෙන් mindand අදහස් තීන්දුව, විනිශ්චය, ආදිය., වේ. මෙය බොහෝ විට දේශපාලනය හා සම්බන්ධ සංසිද්ධිය සංකේතය හා උපකරනය ජනතාවගේ; කැමැත්ත ඇගයීම මිනුම් දඬු සඳහා දේශපාලන වස්තූන්, ආමන්ඩ්, හා verbiage ඉහත ප්රකාශ මූලික අයදුම්, කිහිපයක් ඇතුළත් වේ.එම රටාවන් ශෛලිය payyern,ආකල්පය, සහ සිදුවීම් අවධානය යොමු, ආකල්ප, හා orientations, සහ දේශපාලනය විෂය, වස්තුව politicl වස්තූන්, ආදිය., වේ.

ආකල්පය හා උපදෙස් පුද්ගලයා ගේ මනෝ විද්යාත්මක තනි තනි මනෝ අංශ සම්බන්ධ කිරීමට එය. මෙම පුද්ගලයා ඔවුන් ගැන ඔවුන් වටා දේශපාලනය ලෝකයේ කිසිදු කරුණක් ඔබ සිතන්නේ කෙසේද යන්න ප්රශ්නය එය සම්බන්ධ විය. කවුද මේ දේශපාලන මානසිකත්වය අවබෝධ කර ගැනීමට ඔවුන්ගේ දේශපාලන RYA, මොන වගේ භාවිතා ඔයා කැමති නෑ සම්ප්රේෂණය කළ හැකි විය. මෙම පුද්ගලයන් පිළිබඳ විශේෂ දේශපාලන ක්රියාවක් මැදිහත් වීමක් මෙම කාර්යය ඕනෑම දේශපාලන තත්ත්වය හෝ ආකල්පය මාර්ගය විසින් කරන පෙළඹවීම මතය. ආකල්පය හා අවධානය යොමු රටා, මෝස්තර රටාව, ආකල්ප හා orientaion පිළිබඳව අවධානය යොමු එය අවබෝධ කර ගත හැක.

තෙවන අංගයක් දේශපාලන විෂය, වස්තුව දේශපාලන වස්තුව, දේශපාලන පද්ධතිය වන සාමාජිකයන්, දේශපාලන, මානසික, RYA හැඩගැසීමට ක්රියාත්මක කිරීමට දක්වනය අංග ලෝකයේ. දේශපාලන විෂය වස්තුව දේශපාලන සංකේතයක් දේශපාලන සංසිද්ධීන්, ආයතන, සහ පුද්ගලයෙකුගේ ප්රතිරූපය පවා එය අයත්. දේශපාලන සංස්කෘතිය නිර්මාණය වන බව දේශපාලන මැජික් දේශපාලන සමාජගත ක්රියාවලිය මත පදනම් වේ, සමීප. ලුසී පයි හා සිඩ්නි ලදී දක්වනය ලෙස, දේශපාලන සංස්කෘතිය, වචන මෑත අයදුම්.එය දේශපාලන මතවාදය දේශපාලන මතවාදය ජාතික සාරා පිහිටුවීමට ජාතික ඌරුව, සහ ජාතික අධ්යාත්මය තුළ ජාතික ආත්මය, ජාතික, දේශපාලන මනෝ ජාතික දේශපාලන මනෝ විද්යාව, ජනතාව, නිවසේ මූලික තක්සේරු මූලික valuss ජනතාවට, ප්රදේශවල අවබෝධයක් එය සමග සම්බන්ධ.

මේ අනුව දේශපාලන සංස්කෘතිය, වන අතර, ඇත පිටකරන දෙයක්, නමුත් නිරන්තර වෙනස්කම් විෂය දෙයක්.

                                     
 • ද ශප ලන ස ස ක ත ය යන රටව ස යන ග ද ශප ලන හ ඩ ග ස ම, ද ශප ලන න ත ක භ වය ප ළ බදව ඔව න ග හ ඩ ග ස ම, ද ශප ලන ක ර ය වල ය සම ප රද යන සහ ද ශප ලන සම ජයක
 • චර ය ව, සම ජ චර ය ව, ද ශප ලන හ ආගම ක චර ය ව, ව න ද කටය ත ආද ම ස යල ලම ස ස ක ත ය ත ළ න ව ද යම න ව ඇත තවශය න ම ස ස ක ත ය ම න ස ග සම ජ අවශ යත
 • ආස ය ව ස ද ව ව ළ ඳ හ ස ක රමණයන ග ද ශ ය සන ධ ස ථ නයක ල ස ල ඕසය ස ස ක ත ය සහ ස ර ත ව ර ත ස වර ධනය ව ය. 2012 වන ව ට ල ඕසය හ ජනගහනය දළ වශය න ම ල යන
 • ස ව ධ න ද ශප ලන පක ෂ ද ශප ලන ස ක ත ආණ ඩ ව ද ශප ලන ස ස ක ත ය ද ශප ලන ස ස ක ත ය යන ව න අදහස කරන න ද ශප ලන ක රමය ත ළ ජ වත වන ජනත ව ව ස න එම ද ශප ලන ක රමය
 • ඉත හ සය ස ස ක ත ය ද ශප ලනය අර බ ද හ අත ද ක ම ප ළ බඳ ප ළ ල ව ගර ක හයක ය ද ය ආස ය න අම ර ක න අධ ය යන කය සම ජ ව ද ය ව ඉත හ සය ස හ ත යන ද ශප ලන ව ද ය ආව
 • නම ත 2008 වර ෂය ද ම හ අවස නය එනම ද ශප ලන අස ථ ර බව හ ත ව න ජ හ න ස ග ර ව ඩ ට ය අගම ත ව ය. ම ම රට ස ස ක ත ය රඳ පවත න න සම ප රද ය ක ආහ රප න, ග ත
 • බණ ඩ රන යක ව ස න ඇරඹ න ශ ර ල ක ව හ එකල ල ක ව ද ශප ලන පක ෂයක ව අතර එහ අභ ල ෂය ව ය ස හල ස ස ක ත ය සහ ප රජ අය ත ව ස කම ව න ව න කටය ත ක ර ම ව ය
 • සපය ග න ම හ ක ය ව ම යටත ද ක ව ය හ ක ය. ත ව න න ල ස ස ස ක ත ය යන ස ධකය හඳ න ගත හ ක ය. ස ස ක ත ය අවශ යය වන ය ම න ස නට පරම පර ව ල න පරම පර වට හ ර ප ර ද
 • ව ය. ම ම ප රද ශය ප ර ව ද ය බ ම වල න ක ර ය න ල කඩ ස ර ස ස ක ත ය ඇත ම හන ච න ස ස ක ත ය සහ උත ර ස ට ප ස ස ක ත න ට අයත දර ශ ය කල න ර ම ණ හම ව
 • බ හ ර කටය ත ප ළ බඳ ඇමත වශය න ජවහර ල ල න ර න තන ඉන ද ය රජය හ ද ශප ලන ස ස ක ත ය සම ප ර ණ ව ද ශ ප ළ ව තක සමඟ හ ඩග ස ව ම ප රධ න ක ර ය භ රය ඉට කළ ය
 • ස තප ම 24, 938 වන අතර ස ම ය ද ශග ණයන පවත ල ට ව ය න වන බ ල ට ක ස ස ක ත ය වශය න එස ට න ය න වන හ ල ත ව න ය න වර න ට න කම ක යය වර තම නය ඉන ද
 • Party යන රට හ ශ ර ල ක ක ද මළ ව ර ග ය ස ළ තරය න ය ජනය කරන ශ ර ල ක ක ද ශප ලන පක ෂයක එය පළම ව න ආරම භ කරන ලද ද 1949 ද සමස ත ල ක ද මළ ක ග රසය න
                                     
 • ඕන ම සම ජයක ද ශප ලන ව ය හය තළ ඇත වන ගත ක හරහ ද ශප ලනය හ සම ජය අතර පවත න සබඳත වය න රන තර ව නස ව ම වලට බඳ න ව ය ම ව නස වන සබඳත වය හරහ ඊට සමග ම ව
 • ව ශ ව ව ද ය ල උප ස ස ක ත ය භ ක ෂ උප ස ස ක ත ය ය චක උප ස ස ක ත ය ර ඩ උප ස ස ක ත ය බන ධන ග ර උප ස ස ක ත ය ත ර ර ද රථ ර යද ර උප ස ස ක ත ය ආද උප ස ස ක ත න
 • ඉත හ සය ස ස ක ත ය ද ශප ලනය අර බ ද හ අත ද ක ම ප ළ බඳ ප ළ ල ව ග රහයක ය ද ය ආස ය න අම ර ක න අධ යයන කය සම ජ ව ද ය ව ඉත හ සය ස හ ත ය ද ශප ලන ව ද ය ව
 • ක ට ත බ ප ර තන ඊජ ප ත ව ප ර ක ර ජව ශ ක ය ගය ස ව ශ ෂ ලක ෂණයක ල ස ද ශප ලන ඒක බද ධත වක ඇත ක ර ම සහ අවස න වශය න තන ර ජ යයක ග ඩනග ම ල ක ල න ර ජව ශ ක
 • සහ පර ප ලන ව යදම අධ ක ව ම සහ ඍජ වම ව ජ තය ප ලනය ක ර ම අපහස ව ම තම ස ස ක ත ය සමග න ග ලප ම.. තම යටත ව ස සම ජය න තම මව ර ජ යයට යහපත උද කරකරග න ම
 • නවක සම ජ කය ක ටම ස ද ව ප ටර වර ස ල දක වන ආක රයට සම ජ න ය ජනය යන ස ස ක ත ය පවර ද ම ක ර ය වල යය සම ජ න ය ජනය ස ස ක ත ය න ස ස ක ත යට ව නස වන නක
 • උතර ඇමර ක න වන ග සමක ල න අත ද ක ම අන ව ඔව න ග ඉත හ සය ස ස ක ත ය ද ශප ලනය සහ ඔව න ග න ක ත වන ප ළ බද අන තර ක ශ ත ර අධ යයනයක ස වද ශ ය ඇමර ක න අධ යයනය න
 • ස ද ව ම ද හ සලක බ ල ම න කළ හ ක. එමඟ න වර තම න ය ර ප ය ද ශප ලන න ර ම ණය භ ග ලය ය ආර ථ කය හ ස ස ක ත ය හ ත ව බලප ඇත. වර තම නය ය ර ප ද ශප ලනය ය ර ප ස ගමය
 • ව ශ ව ස කළ ද ග න ක ර ය න ජනය ට ම ල ක ස ස ක ත ය ද ය ද කරද න බවත ග ජ ව ස න ක ර ය වට එහ උසස ස ස ක ත ය හ ම කරද න බවත ය. ම ය න ත ය න ක ල ශ ෂ ට ච රයක
 • ර ජ යය ත න මට ද යක ව තන ර ජ ය ස ස ථ ක ඩ ප ර - ර ජ යයන ල ස ස ලක ගය ස ස ක ත ය ප ළ බඳ භ ත ක ස ස ක ත ක ස ධක ප රධ න වශය න ම භ මද නයන වල න හම ව ප ර ව ද ය ඥය න
 • ස ස ක ත ක ම නව ව ද ය ව යන ක ස යම ජන ක ට ඨ ශයක ස ස ක ත ය හ සම ජ ස ව ධ නය, එනම භ ෂ ව, ආර ථ ක හ ද ශප ලන ස ව ධ න, න ත ය හ ග ට ම න ර කරණය, පර භ ජන හ
                                     
 • තත ත වය ව න ශ කර ද ම මක ද ස ද ව ය හ ක ය. වර ග ස හ රය ත ළ ද ශප ලන සම ජ ය ආයතන ත ළ ස ස ක ත ය භ ෂ ව, ජ ත ක හ ඟ ම ආගම, ආර ථ ක තත ත වයන බ ඳ ය මද ප ද ගල
 • ත ක ස ස ක ත ය ච ර ක වල ප රධ න වස ත වක ව ඇත බවට ස ක ෂ දරය ව ස වන ස යවසය ඇත ම ප ද ගලය න ග මතය අන ව, ස ච රක ව ය ප ර වල අරම ණ ස ස ක ත ය ව ය ය ත ය:
 • න ර ම ණය ව ය. ද ශප ලන අත න අස ථ වර ස වභ වයක ප වත ය ද, පස ක ල න ස ල ල ව ත ළ ස ස ක ත ය සහ කල අ ශ ද ය ණ වට පත ව ය. ට ර ජව ශය සමග ප ව ත ව සම ප සම බන ධත හ ත ව න
 • ප ලක ලක ෂණ අඩ ව ඩ වශය න ප වත ඇත. ම න ස ව න ස හල ජ ත ක ව ය ප රය ද ශප ලන දර ශනය ව ය ය ත ත මහ සම මතව දය බව ඇත ම ජ ත කව ද න ග මතයය මහ සම මතව ද
 • සමස ත ල ක ද මළ ක ග රසය ද මළ: அக ல இலங க த தம ழ க க ங க ரஸ යන ශ ර ල ක ව ප රණ තම ද මළ ද ශප ලන පක ෂයය
 • ව ද ය ව, මන ව ද ය ව, ආර ථ ක ව ද ය ව, ද ශප ලන ව ද ය ත ල ම න ස හ ස ර ම ව ෂය පථයන හ ම න ස හ ස ර ම හ ස ස ක ත ය ප ල බඳ උපන ය සයන පර ක ෂණයට භ ජනය
 • ක බ ලය ට සහ ය ව ව ය. ච බ සහ ක බ ලය ග ම ශ ර ව ව ශ වස ධ රණ මතයයන ච න ස ස ක ත ය යටපත න ක ට එය ව ළඳ ග න ම ක ර හ ඉවහල ව ය. ච බ ස ය න න දණ ය ව ස ර ඝ ඝ ට න

Users also searched:

දශපලන, සකතය, ශපලනදයව, දයව, ශපලන, පරශන, සටහන, දශපලනදයවකටසටහන, උසසපළශපලනදයවසටහන, ශපලනදයවකටපරශන, දශපලනසමජනයජනය, සමජනයජනය, උසස, දශපලනසකතය, ශරලවදශපලනසකතය, ‍දේශපාලන සංස්කෘතිය,

...

උසස් පෙළ දේශපාලන විද්යාව සටහන්.

ගමට වගකියන නායකත්වයක්, වැඩි කාන්තා. නව දේශපාලන සංස්කෘතිය සංකීර්ණයි අගමැති Featured. නොවැම්බර්,30 2017. අගමැතිගේ ආරංචි. දේශපාලන විද්යාව. නින්දා අපහාස සහ චෝදනා හමුවේ වුවද. දේශපාලන සංස්කෘතියේ සිදුවෙමින් වර්තමාන දේශපාලන සංස්කෘතිය තුල බොහෝ විට.

දේශපාලන විදයාව කෙටි සටහන්.

Untitled. ජනපති ගෝඨා දේශපාලන සංස්කෘතිය අලුත් වෙනස් ඇති කරන බව ඇමැති නිමල් කියයි. මීළඟ පරම්පරාවේ දේශපාලන සංස්කෘතිය. 2020 09 11 at. මෙරට දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන බවට ජනාධිපතිවරණයේදී තමන් දුන්. නව දේශපාලන සංස්කෘතිය ගැන එ.ජා.ප suratha. දේශපාලන සංස්කෘතිය පිළිබඳව තිබෙන්නා වූ නිර්වචන වඩාත් විවිධාකාරය. රෝයි මැකාරිඩ්. නවතම විමර්ශන Results from 12. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රටේ ඇති කළ නව දේශපාලන සංස්කෘතිය නිසා රටේ.


දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන.

අද අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය දිහා බලනකොට මේ නීති පාවිච්චි වෙන්නෙ ඒ දේශපාලඥයාගේ බිරිඳ​. ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු ඇමරිකාවේ Aththa. නව දේශපාලන සංස්කෘතිය තුළින් රට ඉදිරියට ගෙනයාම ඇමති මණ්ඩලය සතු බව ජනපති. සමාජ මාධ්‍ය අවකාශයේ ව්‍යාජ පුවත්. ජනපතිගේ තීරණය විවේචනය කිරීම දේශපාලන සංස්කෘතිය බිඳවැටීමක්. October 31, 2018 am. AddThis​. එච්. ආර් ජො ්තිපාල සහ ජනප්‍රිය. ජනප්‍ර ිය සංස්කෘතිය යනු විශවී්ය මිනසිා සමාජ ආර්ථික දේශපාලන සංසිද්ධීන් අනාවරණය.

දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කළ යුතුයි.

තුලනාත්මක දේශපාලන විද්‍යාව නිර්වචනය කොට දේශපාලන සංස්කෘතිය අරථකථනය කොට දේශපාලන. උපාය මාර්ගික සැලැස්ම 2017 Untitled. දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කිරිමට හැකිවූ බව අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා ප‍්‍රකාශ කළා. 25B S Hostory of. මජර දේශපාලන සංස්කෘතියට තිත තැබීමට එක් වනු​. රට වනසන මජර දේශපාලන සංස්කෘතිය පරාජය.


ප්‍රියන්ජන් සුරේෂ්ගෙන් Deshaya.

කෙනෙක් යටතේ ආරම්භ කරපු නව දේශපාලන සංස්කෘතිය නව ආණ්ඩුකරණයට විරුද්ධවයි මේ. ශක්ති සම්පන්න රාජ්‍යයකට අපේම. නමුත් වඩා වැදගත් දෙය නම්, ඔහු ලෝකයේ මෙන් ම කියුබාව තුළ ද දේශපාලන සංස්කෘතිය. මහින්ද මට කුණුහරුපෙන් බැන්නා. ඉන්දියාවේ දේශපාලන, සංස්කෘතික, ආර්ථික තා හා එයින් පසු හටගත් දේශපාලන, සංස්කෘතිය. දේශපාලන සංස්කෘතිය එකවර වෙනස්කළ. ඒ අනුව දේශපාන විද්‍යාවේ ස්වභාවය, දේශපාලන විද්‍යාවේ විෂය දේශපාලන සංස්කෘතිය. දේශපාලන.


දේශපාලන සංස්කෘතිය උසස්පෙළ.

අපේ රටේ අද පවතින දේශපාලන සංස්කෘතිය නම් ඉතාම නරක දුර්වල තත්ත්වයට පත් වෙලා. නව දේශපාලන සංස්කෘතිය සංකීර්ණයි. ඉහළ සිට පහළට වංචාව හොරකම සහ දූෂණය ගලාගිය මේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය එකවර වෙනස්කළ.

ෆයිල් එකේ තියෙන සැලසුම් බිමට Neth News.

Понятие политическая культура было введено в научный оборот в середине XX в. американскими политологами X. Файнером при изучении систем правления европейских государств и Г. Алмондом, который первым предложил научную концепцию политической. මෙරට නව දේශපාලන සංස්කෘතිය දෙස. මා පැමිණියේ වැරදි දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීමටයි. 2019 11 11. 14. තමා පැමිණියේ පවතින.

මෝදිටත් පැටලුණු ලංකාවේ වර්තමාන.

ජනපති දේශපාලන සංස්කෘතිය දෙපයින් සිටුවයි​….! මෛත්‍රී මුල්ගල තැබූ පාසල විවෘත. රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස්. Citation: Madhushani, M.R.S. 2016. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන සංස්කෘතිය, මැතිවරණ අපේක්ෂක සුදුසුකම් සහ. සියළු පක්ෂ එකතුවීම යුගයේ. 1.2. ඵෙතිහාසික, දේශපාලනික හා සමාජයීය පසුබිම. 1.3. ලංකාවේ යුරෝපීයානු දේශපාලන සංස්කෘතිය. Untitled Distance and Continuning Education Unit University of. පිරිසුදු දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම සඳහා කැපවෙන බවත් එබඳු දේශපාලන. සැලසුම් ෆයිල් එකට සීමා කරන්න එපා. නිදහස ලැබීමෙන් අනතුරුව මේ රටේ සිදුවී තිබෙන දේශපාලන සංස්කෘතිය නිසා මේ රට.


නව දේශපාලන සංස්කෘතිය තුළින් රට.

පිරිසිදු දේශපාලන සංස්කෘතියක් බිහිකිරීමේ අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය හැදිල​. ජනපති ගෝඨා දේශපාලන සංස්කෘතිය. සටනේදී දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීමට පැෆ්රල් සංවිධානයෙන් උත්සාහයක්!.

මහින්ද රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය.

දේශපාලන සංස්කෘතිය. දේශපාලන ප්‍රභූන්. දේශපාලන ක්‍රම අධ්‍යයනය පද්ධති අධ්‍යයනය. යනාදිය. Chapter 03.pdf. නිමාෂා Friday, 17 July 2015 AM. රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය බරපතල විදියට වෙනස් වීමේ විනාශයට වඩා. ජනපතිගේ තීරණය විවේචනය කිරීම. අතිශයින්ම විෂ වී ඇති ඇමරිකානු දේශපාලන සංස්කෘතිය තුළ ට්‍රම්ප්ට හෝ බයිඩන්ට.


බුදුසරණ: විශේෂාංග දේශීය Budusarana.

ඉහළ සිට පහළට වංචාව හොරකම සහ දූෂණය ගලාගිය මේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය එකවර. වර්තමානයේ මෘදු බලයේ සංස්කෘතිය Sri. ලාංකේෂ්ඨ මාධ්‍ය කලාව පරිභෝජන හා දේශපාලන සංස්කෘතිය හේතුවෙන්. මුළුමනින් ම පාහේ නව ජන. චරිත හතරක් මත තීරණය වන ‌දේශපාලන. රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්නට කාන්තා නියෝජනය වැඩි කළ යුතුයි.


දේශපාලන විද්‍යාව NIE.

මීළඟ පරම්පරාවේ දේශපාලන සංස්කෘතිය යන මාතෘකාව යටතේ එම සංවාද වැඩසටහන මේ වන. යහපත් ආණ්ඩුකරණයක් පිණිසයි. නමුත් සංස්කෘතිය සමග නොසැසඳේ විවිධ දේශපාලන ආර්ථික රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මෘදු.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →